ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - Forbes Thailand

ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

FORBES THAILAND / ADMIN
17 Apr 2015 | 11:40 AM
READ 4360
41,000 ไร่ คือที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยที่ดินส่วนใหญ่ถูกกระจายออกไปสู่กับ ผู้เช่าเชิงพาณิชย์, หน่วนงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และ ผู้เช่ารายย่อย