CEO อาเซียนมั่นใจเศรษฐกิจโลกปี 58 โต สวนทาง CEO ทั่วโลก - Forbes Thailand

CEO อาเซียนมั่นใจเศรษฐกิจโลกปี 58 โต สวนทาง CEO ทั่วโลก

FORBES THAILAND / ADMIN
24 Feb 2015 | 08:16 PM
READ 2472
PwC เผยผลสำรวจ Global CEO Survey ครั้งที่ 18 พบว่าซีอีโออาเซียนมั่นใจสูงกว่าซีอีโอทั่วโลก เชื่อมั่นแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและรายปี 58 ผลสำรวจ CEO ทั่วโลก พบ CEO ในอาเซียนมั่นใจเศรษฐกิจโลกปีนี้ดีขึ้น มากกว่า CEO ในส่วนอื่นของโลก เหตุจาก การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทำให้เกิดตลาดขนาดใหญ่ขึ้น มีกำลังซื้อมากขึ้น ส่วนไทยขึ้นอันดับ 4 ของ 10  ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ที่น่าลงทุนในปีนี้

PwC บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจชั้นนำของโลกแถลงผลสำรวจ CEO ทั่วโลก วันนี้ว่า ผู้นำธุรกิจในอาเซียนถึง 49% เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ด้วยสาเหตุจากเศรษฐกิจในประเทศหลักฟื้นตัว และเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการขยายตัวของสังคมเมือง และชนชั้นกลางมีกำลังซื้อมากขึ้น สถิตินี้ สูงกว่าความเชื่อมั่นของCEO ทั่วโลก ที่เชื่อเช่นนั้น เพียง37%

นายศิระ อินทรกำชัย ประธานกรรมการบริหาร และหุ้นส่วน PwC ของไทย แถลงว่า หลังจากเปิด AEC ทุกประเทศ
ในอาเซียนจะได้รับผลดีจากขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น โดยประชากรในภูมิภาคที่มีจำนวนรวมกันกว่า 600 ล้านคน ขณะที่ข้อมูล ASEANStat ระบุว่า GDP รวม 10 ประเทศ ณ สิ้นปี 2557 อยู่ที่ 2.4 ล้านล้านเหรียญ และมีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.22แสนล้านเหรียญ ณ สิ้นปี 2556