"การบินไทย" รายได้พุ่งไตรมาส 1 ปี 66 ทำกำไรสุทธิ 1.2 หมื่นล้านบาท - Forbes Thailand

"การบินไทย" รายได้พุ่งไตรมาส 1 ปี 66 ทำกำไรสุทธิ 1.2 หมื่นล้านบาท

การบินไทย เผย เศรษฐกิจพลิกฟื้น เฉพาะไตรมาส 1 ปี 2566 ยอดรายได้พุ่ง 4.1 หมื่นล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 271% เป็นผลให้มีกำไรสุทธิ 1.2 หมื่นล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเริ่มกลับมาเดินทางตามปกติมากขึ้น


    บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า วันนี้ (12 พ.ค.) การบินไทยได้นำส่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดไตรมาส 1 ของปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.2566 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน 13,034 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 16,201 ล้านบาท (511.6%) โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 41,507 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 30,326 ล้านบาท (271.2%)

    ทั้งนี้ สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 30,502 ล้านบาท (681.5%) เนื่องจากในไตรมาสนี้ บริษัทฯ ให้บริการเที่ยวบินขนส่งผู้ไดยสารในตารางการบินฤดูหนาว ปี 2565 - 2566 รองรับการเดินทางของผู้ไดยสารสู่ 34 เส้นทางบินทั่วโลก ทั้งยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย พร้อมเพิ่มความถี่เที่ยวบิน ในเส้นทางบินยอดนิยม โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้

    นอกจากนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เริ่มกลับมาเปิดเส้นทางบินสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบกับมีรายได้จากการบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 621 ล้านบาท (46.4%) จากเที่ยวบินลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 28,473 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 14,125 ล้านบาท (98.4%) 


    ขณะที่ต้นทุนทางการเงิน (ซึ่งเป็นการรับรู้ต้นทุนทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9: TFRS 9) จำนวน 3,549 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,357 ล้านบาท (61.9%) บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 

    ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ กำไรจากการขายสินทรัพย์ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว-สุทธิ เป็นรายได้รวม 2,987 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 945 ล้านบาท

    ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 12,523 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 15,766 ล้านบาท โดยเป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12,514 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5.73 บาท 


    ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนต่อหุ้น 1.49 บาท โดยมี EBITDA หลังหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามเงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน รวมค่าเช่าเครื่องบินที่คำนวณจากการใช้เครื่องบินที่เกิดขึ้นจริง (Power by the Hour) เป็นกำไรจำนวน 14,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15,431 ล้านบาท

    ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 208,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 10,267 ล้านบาท (5.2%) หนี้สินรวมมีจำนวน 266,948 ล้านบาท ลดลง จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,254 ล้านบาท (0.8%) ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยติดลบจำนวน 58,503 ล้านบาท ติดลบลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 12,521 ล้านบาทอ่านเพิ่มเติม: Ginza Nishikawa ส่งโชกุปังดังไกลจากกินซ่าสู่อเมริกา


ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine