ยูโอบีบ่มเพาะ "คน" มืออาชีพ พัฒนาโซลูชั่นการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม - Forbes Thailand

ยูโอบีบ่มเพาะ "คน" มืออาชีพ พัฒนาโซลูชั่นการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม

จับตาการขับเคลื่อนของยูโอบี หนุนการเปลี่ยนผ่านสู่โลกที่ยั่งยืน

หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติด้านความยั่งยืนที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ในปีนี้ การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ถูกยกให้เป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งบทบาทของ "สถาบันการเงิน" ที่จะยืนหนึ่งในฐานะผู้สนับสนุนภาคธุรกิจ เพื่อร่วมกันเปลี่ยนผ่านโลกสู่ความยั่งยืน ด้วยการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และนำ "ทุนมนุษย์" เข้ามาเป็นกุญแจหลักในการแก้ไขปัญหา การลงทุน และการพัฒนาต่างๆ ที่จำเป็นโดยขยายไปเกินกว่ากรอบความคิด ทัศนคติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม​

"ธนาคารมีบทบาทสำคัญ ในการเริ่มต้นเส้นทางสู่ความยั่งยืนและพัฒนาชีวิตของผู้คนให้ดำเนินในทิศทางที่ดีขึ้น เราเชื่อว่าโลกจะไม่กลายเป็นสีเขียวในชั่วข้ามคืน และต้องมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"


​นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ยูโอบี ประเทศไทย

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ยูโอบี ประเทศไทย แสดงวิสัยทัศน์เรื่องความยั่งยืน ในเสวนาหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนในบริบทประเทศไทย โดยเฉพาะในมิติของคน" (Sustainability Disruption in Thailand) ในการประชุม UN Global Compact Network Thailand Forum (GCNT Forum) 2566 "Partnership for Human Capital 5.0 towards Sustainable Intelligence-Based Society : พันธมิตรเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน" โดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT) และสหประชาชาติในประเทศไทย

"ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันนับจากวันนี้เป็นต้นไป จะมีเม็ดเงินมหาศาลที่ถูกลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำพาโลกของเราไปสู่เป้าหมาย Net Zero และนั่นคือโอกาสที่สำคัญที่ทุกคน ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมได้"

ตัน ชุน ฮิน กล่าวต่อว่า ในฐานะสถาบันการเงิน ความท้าทายของยูโอบี คือการเป็นตัวเร่งให้ลูกค้าเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ช่วยให้ธุรกิจลูกค้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และบ่มเพาะให้ก้าวสู่เส้นทางความยั่งยืนไปด้วยกัน โดยขณะนี้ ยูโอบีให้ความสำคัญใน 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ การเป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leadership) เพื่อสนับสนุนลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของธนาคารให้เริ่มต้นเดินทางสู่ความยั่งยืน รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ประเด็นที่สอง คือ การพัฒนาโซลูชั่นทางการเงินสีเขียว (Green Financing Solutions) เพื่อนำเสนอทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้า

ทั้งนี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล The "Best ESG Solution - Trade Finance" ในประเทศไทย เป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของธนาคารในการจัดหาโซลูชันที่ไม่เพียงตอบสนองความต้องการและความคาดหวังทางการเงินของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

"เพื่อการดำเนินงานดังกล่าว ยูโอบีจำเป็นต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการช่วยให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่เส้นทางความยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะบุคลากรให้มีทักษะและวิธีคิดแบบมืออาชีพ สามารถดูแล สร้างการเติบโต และสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า เราลงทุนกับพนักงานของเราจำนวนมาก เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความรู้ เพื่อสนับสนุนลูกค้าและสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้"


ยูโอบีตระหนักดีว่าบทบาทและการตัดสินใจของธนาคารมีผลกระทบที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดการดำเนินงาน ภายใต้กรอบแนวคิด การเข้าถึงการเงินทุนที่ยั่งยืน 6 ด้าน อาทิ กรอบแนวคิดด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City Framework) กรอบแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Framework) กรอบแนวคิดสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (Transition Financing Framework) ซึ่งจะครอบคลุมธุรกิจต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมทั้ง "อุตสาหกรรมสีน้ำตาล" ซึ่งรวมถึงน้ำมัน ก๊าซและเคมีภัณฑ์ โลหะและเหมืองแร่ และพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นอุตสาหกรรมหลักในการปล่อยมลพิษจำนวนมากและยากต่อการกำจัด ซึ่งการดำเนินงานเหล่านี้ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกที่สมเหตุสมผลและไม่ยุ่งยาก​

อย่างไรก็ตาม การมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการนำลูกค้าไปสู่ความยั่งยืนได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การบ่มเพาะบุคลากรในเรื่องนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การฝึกอบรมด้านเทคนิคเท่านั้น แต่ต้องปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม เพื่อปรับเปลี่ยนให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง

"ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและการสร้างบุคลากรผู้ชำนาญการ นับเป็นสองแกนหลักในแกนหลักสี่ประการของกลยุทธ์ความยั่งยืนของยูโอบี เราต้องการบุคลากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินที่ยั่งยืน และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ การไม่แบ่งแยก และความหลากหลาย รวมทั้งบ่มเพาะบุคลากรตามค่านิยมยูโอบี คือ การทำสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ทำสิ่งที่สะดวก นี่คือคุณลักษณะที่เราต้องการปลูกฝังให้คนของเรา" ตัน ชุน ฮิน กล่าวย้ำ

ยูโอบียังคงดำเนินการลงทุนอย่างต่อเนื่องในกิจการที่มีผลกระทบสูงและร่วมมือกับลูกค้าเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ยั่งยืน

TAGGED ON