คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มอบรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

 • Home >
 • HR
 • News >
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มอบรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017”

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มอบรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017”

Forbes Thailand
Forbes Thailand / Admin
22 Aug 2017 | 11:35 am 9365

หลักสูตร M.S. in Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” ให้แก่องค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ใน 13 หมวดธุรกิจ พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brand Values Hall of Fame 2017” ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปี จำนวน 5 องค์กร โดยมี ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาก 13 หมวดธุรกิจใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ผลปรากฏว่ารางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” ในปีนี้มีองค์กรชั้นนำรายใหม่ๆ ขึ้นแท่นอันดับองค์กรธุรกิจที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดใน 4 หมวดธุรกิจ ได้แก่

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 170,007 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจธนาคาร
 • บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร  49,280 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
 • บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร  65,339 ล้านบาท ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
 • บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร  182,151 ล้านบาท ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นอกเหนือจากนั้นอีก 9 หมวดธุรกิจยังคงรักษาแชมป์ไว้ได้ ได้แก่

 • บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร  93,089 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร  55,188 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร  139,199 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร  114,456 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจพาณิชย์
 • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร  255,714 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจการแพทย์
 • บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร  32,915 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
 • บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร  33,269 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 309,111 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
 • บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร  50,381 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 

สำหรับรางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brand Values Hall of Fame 2017” ปีนี้จัดมอบเป็นปีแรก ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่อง 5 ปี ได้แก่

 • บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจแฟชั่น
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจธนาคาร
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ด้าน ศ. ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ อ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้สร้างเครื่องมือชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) และผลักดันให้ภาคธุรกิจตื่นตัวต่อการสร้างคุณค่าแบรนด์องค์กร เผยว่า แบรนด์องค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แบรนด์องค์กรที่ดีมีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ จะสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้กับองค์กร นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนที่ลดลง ดึงดูดเงินลงทุน และที่สำคัญคือความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การสร้างแบรนด์องค์กรขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรนั้นๆ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์องค์กร CBS Valuation ได้นำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณ โดยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นสูตรคณิตศาสตร์ที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เป็นสูตรที่มีความซับซ้อนน้อย ลดปัญหาความลำเอียง มีประสิทธิภาพเพราะแสดงตัวเลขที่แท้จริง ในขณะเดียวกันยังพบว่ามูลค่าแบรนด์องค์กรมีความสัมพันธ์กับกำไรสุทธิอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

ตลอด 6 ปีที่ผ่านมาที่มีการประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรด้วยเครื่องมือ CBS Valuation ได้รับการยอมรับจากภาควิชาการ และองค์กรธุรกิจชั้นนำ จนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะสามารถช่วยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กร ให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การมอบรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017 และ Thailand’s Top Corporate Brand Values Hall of Fame 2017 จะช่วยให้เกิดการสรรค์สร้างและพัฒนาแบรนด์องค์กรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ  ซึ่งจะทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแรง   อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

BACK TO TOP