BDMS จ่อทุ่ม 8.5 หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้น รพ.บำรุงราษฎร์ - Forbes Thailand

BDMS จ่อทุ่ม 8.5 หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้น รพ.บำรุงราษฎร์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการพิจารณาขอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH

โดย BDMS ระบุว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์ เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และมีค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งจะทำให้สามารถดึงดูดคนไข้จากทั่วโลก

อีกทั้งการขยายตัวของความต้องการบริการรักษาพยาบาลในภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร ประกอบกับการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพมากขึ้นของประชาชน และการเติบโตของธุรกิจประกันสุขภาพ

นอกจากนี้ BH เป็นกิจการที่ดีและมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง มีความสามารถในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสูง มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญ และเป็นที่รู้จักของคนไข้ชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (“BH”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นสามัญ BH เป็นจำนวนทั้งสิ้น 182,513,006 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BH ดังนั้น หลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ BH ที่บริษัทมีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อดังกล่าว ประกอบด้วย

1.หุ้นสามัญจำนวน 546,328,351 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.83 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BH

2.หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,210,865 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BH และ

3.หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด (ประกอบด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพบำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 และหุ้นกู้แปลงสภาพบำรุงราษฎร์ ชุดที่ 2 ซึ่งสามารถแปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของ BH ได้จำนวน 137,362,636 หุ้น

โดยบริษัทจะทำคำเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH ในราคาหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 85,612,731,500 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อขายหลักทรัพย์อาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาเสนอซื้อ (โดยในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อ มูลค่ารวมของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะอยู่ระหว่าง 85,612,731,500 - 102,735,277,800 บาท)

ในการปรับราคาเสนอซื้อดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาวะตลาดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และราคาซื้อขายหุ้น BH ในขณะนั้น ซึ่งบริษัทจะแจ้งราคาเสนอซื้อสุดท้ายอีกครั้งภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้สำเร็จครบถ้วน

   
ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine