มุมมองจาก มร. แชง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน Forbes Thailand: Thailand's Mega Trends Forum 2020 ช่วงที่ 2 Business Insights & Impacts on Consumers: "Perspectives" - Forbes Thailand

มุมมองจาก มร. แชง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน Forbes Thailand: Thailand's Mega Trends Forum 2020 ช่วงที่ 2 Business Insights & Impacts on Consumers: "Perspectives"

FORBES THAILAND / ADMIN
23 Dec 2020 | 04:00 PM
READ 1261
ทุกวันนี้ข้อมูลที่ได้จากยุคดิจิทัลจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น ในช่วง โควิด-19 ที่ผ่านมา สิ่งที่เห็นได้ชัด คือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และอย่างรวดเร็วในหลายมิติ โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคคอนเทนต์แบบ Long Term Content ที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องปรับเปลี่ยนในการนําเสนอเนื้อหาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงต้องมีการเพิ่มเทคโนโลยีที่มาสนับสนุน และรองรับให้การเปลี่ยนแปลงของการนำเสนอเนื้อหาที่เกิดขึ้น สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพที่สุด #ForbesThailand #ThailandsMegaTrends2020 #ForbesForum2020 https://www.youtube.com/watch?v=vFdvwVCVBmU