"เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส " - Forbes Thailand