พลัส พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านคุณภาพงานบริหารอาคาร และระบบวิศวกรรมอาคารที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย - Forbes Thailand

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านคุณภาพงานบริหารอาคาร และระบบวิศวกรรมอาคารที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย

นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและระบบวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า “ในปีนี้เป็นอีกปีที่ทางพลัสฯ มุ่งมั่นยกระดับ พัฒนาคุณภาพงานด้านบริหารอาคาร และระบบวิศวกรรมอาคาร โดยการจัดทำและขอรับรองมาตรฐานทางด้านคุณภาพระดับสากล ISO 9001 / ISO 41001 และ ISO 14001 พร้อมกับการตั้งเป้าหมายขยายฐานกลุ่มลูกค้าจากอาคารสำนักงานออกไปสู่อาคารเพื่อการพาณิชย์ที่หลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 10% โดยล่าสุดได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้เข้าบริหารงานด้านระบบวิศวกรรมอาคาร ซึ่งเป็นการรุกเข้าไปบริหารอาคารของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลที่ให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป จำนวน 7 อาคาร รวมพื้นที่ให้บริการกว่า 200,000 ตารางเมตร”

“เราได้มีการเสริมความแข็งแกร่ง เตรียมความพร้อมด้านระบบการทำงาน เทคโนโลยี และบุคลากรเพื่อรุกในกลุ่มอาคารที่มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยจุดแข็งการเป็นบริษัทไทยเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล จาก ISO มากถึง 3 ระบบครอบคลุมครบทุกมิติ ทั้งด้านคุณภาพการบริการ การจัดการทรัพยากรกายภาพ รวมไปถึงการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยทีมงานบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอาคาร พร้อมเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการดูแลอาคาร, บริหารงานวิศวกรรมอาคาร, บริหารงานด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้อาคาร เพิ่มประสิทธิภาพอาคาร สำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ในยุคต่อจากนี้ที่จะให้ความสำคัญกับ Sustainability และ Technology ที่เป็นจุดดึงดูดอาคารยุคใหม่ซึ่งถือได้ว่าเป็น New Normal สำหรับอสังหาฯ ยุคใหม่ก็ว่าได้”

พลัสฯ มองทิศทางสำหรับการบริหารอาคารยุคใหม่ ประกอบด้วยหัวใจหลัก (Heart of Building) 3 ด้านเพื่อตอบโจทย์สูงสุดด้านธุรกิจที่คำนึงถึงเจ้าของอาคาร และความสะดวกสบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้อาคาร

1. PROFESSIONAL ด้วยความจำเป็นที่ว่า Facility เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ขององค์กรที่หวังให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวตามเป้าหมายและความต้องการในระดับกลยุทธ์ขององค์กร ผู้บริหารอาคารต้องทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว และต้องมีแผนการเตรียมการล่วงหน้าในการรักษาสมรรถนะ ศักยภาพ และขีดความสามารถขององค์กร ดังนั้นการบริหารอาคารจึงควรมีการทำงานในระดับกลยุทธ์ ผู้บริหารอาคารจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ และสามารถตอบโจทย์การบริหารอาคารได้ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลเป็นทรัพย์สินที่มีค่า การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประมวลผลเพื่อวางแผนงานการบริหารที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่าย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอาคาร

2.PEOPLE บุคลากรในสายงานบริหารอาคารมีส่วนสำคัญในการนำส่งคุณภาพงาน ดังนั้นกระบวนการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับอาคารแต่ละประเภทนั้นเป็นจุดสำคัญมาก ด้วยพลัสฯมีประสบการณ์การคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และพนักงานจะได้รับการอบรมความรู้ เฉพาะจากสถาบันต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงยังได้รับการอบรมจากสถาบันภายใน PLUS Eduplex ที่ช่วยเสริมทักษะ ในหลักสูตรสำหรับการทำงานทั้ง Soft Skill และ Hard Skill รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อม จะมีการเตรียมในการรองรับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และจัดให้มีการซักซ้อมเป็นประจำ เช่น การซ้อมอพยพการหนีไฟ การซ้อมในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินภายในอาคาร การเกิดเหตุจากงานระบบวิศวกรรมอาคาร ในปีที่ผ่านมาพลัสฯ รับรางวัลชนะเลิศระดับสากล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 ในสาขา Investment in People ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นับเป็นบริษัทบริหารอาคารของไทยรายแรกและรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ จึงเห็นได้ว่าพลัสฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารบุคคล

3.PLANET พลัสฯ ทำธุรกิจบริหารอาคารมานานกว่า 25 ปี จึงได้นำประสบการณ์มาพัฒนาองค์ความรู้ให้เข้ากับเทรนด์โลกอยู่เสมอ มีการวางแผน การกำหนดทิศทางในการทำงานให้สอดคล้องตรงกับนโยบายและความต้องการขององค์กรชั้นนำ อาทิ แนวคิดในการจัดการพลังงานไม่ใช่เพียงการมุ่งลดทอนปริมาณการใช้พลังงานหรือค่าไฟฟ้าลงให้มากที่สุดหรือเพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นการมุ่งให้เกิดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้อาคารด้วย และได้มีการนำ Internet of things (IoT) เข้ามาใช้โดยการเชื่อมต่อกับระบบ CPMS, BAS, EMS ซึ่งเป็นระบบเดิมของอาคาร โดยมีระบบประมวลผล AIoT Platform ทำหน้าที่วินิจฉัยปัญหาการใช้พลังงาน ความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และเครื่องจักร และเพื่อวินิจฉัยการทำงานที่ผิดปกติของระบบวิศวกรรมอาคาร

ตลอดระยะเวลาในการทำธุรกิจบริหารจัดการอาคารมานานกว่า 2 ทศวรรษ พลัสฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแนวคิด กรอบการทำงาน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานอันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพ มุ่งให้เกิดประสิทธิผลต่อธุรกิจและสังคม ทำให้พลัสฯ ได้รับความไว้ใจจากลูกค้าเสมอมา อาทิ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, อาคารสำนักงานใหญ่เจียไต๋, The Commons, Union Mall, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เป็นต้น คิดรวมเป็นพื้นที่มากกว่า 2,000,000 ตารางเมตร เป้าหมายสำคัญของพลัสฯ คือก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการบริหารจัดการบริหารอาคารและระบบวิศวกรรมอาคาร ยกระดับคุณภาพการบริการด้วยระบบมาตรฐานผ่านการรับรองโดย ISO ที่ครอบคลุมครบทุกมิติ พร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารอีกด้วย

สำหรับการดำเนินธุรกิจบริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์ของพลัสฯ ในปี 2565 ยังคงเดินหน้ารับงานโครงการใหม่ โดยปัจจุบันพลัสฯ บริหารอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มของธุรกิจธนาคารและการลงทุน ธุรกิจโรงพยาบาล สถานศึกษา คอมมูนิตี้มอลล์ และพร้อมรับงานดูแลอาคารที่ครอบคลุมในทุกประเภท สำหรับผู้ที่สนใจบริการสามารถโทร.02-688-7555 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.plus.co.th/service/facility-management