วาทิต ตมะวิโมกษ์ กับ "ทักษะการบริหาร" ขับเคลื่อน KCG สู่ระดับสากล (VIDEO) - Forbes Thailand

วาทิต ตมะวิโมกษ์ กับ "ทักษะการบริหาร" ขับเคลื่อน KCG สู่ระดับสากล (VIDEO)

FORBES THAILAND / ADMIN
28 Jun 2023 | 01:17 PM
READ 1384

วาทิต ตมะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับทักษะการบริหารที่เน้นสร้างศักยภาพ "บุคลากร" ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Innovation ผลักดัน KCG ก้าวไปสู่ธุรกิจระดับสากล