UTCC Tech Startup Talk 2017-IDE for Aging Society งานสัมมนาจากม.หอการค้าไทย - Forbes Thailand

UTCC Tech Startup Talk 2017-IDE for Aging Society งานสัมมนาจากม.หอการค้าไทย

PR / PR NEWS
01 Oct 2017 | 01:52 PM
READ 4135

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ รวมถึงการเข้าสู่ Thailand 4.0 นั้นเป็นภารกิจอันท้าทายยิ่ง ต้องอาศัยสรรพกำลังและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีพันธกิจในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society Transformation) ในทุกมิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงจัดงานสัมมนา UTCC Tech Startup Talk 2017-IDE for Aging Society ขึ้น เชิญชวนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับสังคมผู้สังวัย เข้าร่วมงานฟรี! ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00-16.00น. ณ IDE Learning Space อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 


กำหนดการ

12.00-13.00น. ลงทะเบียน
13.00-13.30น. กิจกรรมเปิดงาน
13.30-14.30น. หัวข้อ “Innovation Driven Entrepreneur (IDE)” โดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
14.30-15.30น. หัวข้อ “Health Tech for Aging Society” โดย เรืองโรจน์ พูนผล (กระทิง) จาก Disrupt University และกองทุน 500 TukTuks
15.30-16.00น. กล่าวปิดงาน

ลงทะเบียนคลิกที่นี่