IRPC จัดกิจกรรม 'Plastic Rights' ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ - Forbes Thailand

IRPC จัดกิจกรรม 'Plastic Rights' ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ

PR / PR NEWS
03 Aug 2018 | 05:46 PM
READ 1524
IRPC ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมชนรอบเขตประกอบการ ไออาร์พีซี จ.ระยอง จัดโครงการ “Plastic Rights พายเรือเก็บขยะอนุรักษ์แม่น้ำ ระยอง” โดยมี คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมติรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คุณธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ สวนสาธารณะโขดปอ จ.ระยอง โดยมี หน่วยงานราชการจังหวัดระยอง ผู้นำและชุมชนชาวระยอง กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน ผู้ประกอบการ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาแหล่งน้ำ และแม่น้ำระยองให้สวยสะอาด มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายของชีวภาพ และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดปัญหาขยะในแม่น้ำอย่างมีแบบแผนและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิล และเข้าสู่กระบวนการจัดการต่อไป งาน Plastic Rights ตลาด 3R จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบและคุ้มค่า โดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ ปลูกจิตสำนึกในการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า และปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนทั่วไปว่า “พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย รักษ์โลกได้ถ้าใช้พลาสติกเป็น” ซึ่งส่งผลให้พลาสติกไม่เป็นภาระหรือขยะ ที่มีผลกระทบต่อสังคม ตามแนวทางการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจ ด้วยหลักการ 3R คือ Reduce ใช้เท่าที่จำเป็น  Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ Recycle แยกก่อนทิ้ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง และโครงการ 5 ส. โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ มาให้สาระความรู้ และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ และปิดท้ายด้วยกิจกรรม Big Cleaning คัดแยกขยะพลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน ไออาร์พีซี จ.ระยอง