IRPC คว้า 3 รางวัล Asian Excellence Award 2017 - Forbes Thailand

IRPC คว้า 3 รางวัล Asian Excellence Award 2017

FORBES THAILAND / ADMIN
28 Jun 2017 | 06:27 PM
READ 2570

คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CEO (Investor Relations) ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี พร้อมด้วย คุณรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน รับมอบรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CFO (Investor Relations) และคุณพรรณพร ศาสนนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลประเภทองค์กร Best Investor Relations Company รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ซึ่งรางวัล Best Investor Relations Company นี้ IRPC ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงศักยภาพด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในระดับเอเชีย ซึ่งงานนักลงทุนสัมพันธ์มีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร ทั้งในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส อีกทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้ลงทุน รวมถึงการใส่ใจสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล โดยงานมอบรางวัล The 7th Asian Excellence Recognition Awards 2017 จัดขึ้น ณ โรงแรม JW Marriott Hotel, Hong Kong

นิตยสาร Corporate Governance Asia เป็นนิตยสารด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลแห่งเอเชียได้พิจารณารางวัลจากการคัดเลือกตามเกณฑ์และข้อมูลผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ กรรมการบริษัท และผู้บริหารหลากหลายบริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย โดยรางวัลประเภทบุคคล พิจารณามอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่สร้างความเติบโตทางธุรกิจ พร้อมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงความพยายามในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในประเทศ ส่วนรางวัลสำหรับองค์กรนั้น พิจารณามอบให้แก่บริษัทที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส และได้รับการยกย่องอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)พรรณพร ศาสนนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์,  สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), รัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน (ซ้าย-ขวา)