IRPC คว้ารางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Forbes Thailand

IRPC คว้ารางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

PR / PR NEWS
06 Feb 2017 | 02:53 PM
READ 3435
รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Best Investor Relations Awards) ในงาน SET AWARDS 2016 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นนั้นมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทั้งองค์กรในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อเหตุการณ์ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจ สะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทฯ