IRPC คว้ารางวัลความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2016 - Forbes Thailand

IRPC คว้ารางวัลความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2016

PR / PR NEWS
21 Mar 2017 | 07:20 AM
READ 3460
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น SET Sustainability Awards 2016 จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการมอบรางวัลดังกล่าว เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และโปร่งใส

คุณมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกิจการองค์กร ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) จาก คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ ไออาร์พีซี เป็นหนึ่งใน บริษัทฯ ที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่สองเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมถึงเป็นการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร เช่น การบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนานวัตกรรม ให้เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI)