บล.กสิกรไทยเปิดเวทีมองทิศเศรษฐกิจไทย - Forbes Thailand

บล.กสิกรไทยเปิดเวทีมองทิศเศรษฐกิจไทย

PR / PR NEWS
03 Aug 2017 | 10:48 AM
READ 3298

ธิติ ตันติกุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  (คนที่ 2 จากขวา) เปิดงานสัมมนา KS:2H17 Investment Outlook โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) (คนที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติแสดงวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2  โรงแรมพาร์คไฮแอท  ถ.วิทยุ เมื่อเร็วๆนี้.