ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สร้างโรงงานสาขานราธิวาส เพิ่มกำลังผลิตพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ 300 ล้านบาทต่อเดือน - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สร้างโรงงานสาขานราธิวาส เพิ่มกำลังผลิตพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ 300 ล้านบาทต่อเดือน

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สร้างโรงงานสาขานราธิวาส เพิ่มกำลังผลิตพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ 300 ล้านบาทต่อเดือน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) เปิดโรงงานสาขานาราธิวาส ต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่ เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่งโดยมีกำลังการผลิตถึง 60,000 ตันต่อปี หรือ 5,000 ตันต่อเดือน โดยทุนสร้าง 570 ล้านบาท สร้างเงินทุนหมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ 300 ล้านบาทต่อเดือน เกิดกระตุ้นการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและราคายางพาราในพื้นที่ให้มีราคาสูงขึ้น

“ด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่ก้าวสู่ปีที่ 30 ศรีตรังมีปณิธานที่ยึดมั่นตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจที่จะประกอบธุรกิจด้วยความเสมอภาค สุจริต โปร่งใส ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนชุมชนบริเวณใกล้เคียง จนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ศรีตรังไม่หยุดนิ่งในการขยายฐานการผลิตลงในพื้นที่ปลูกยาง เพื่อกระตุ้นการลงทุนด้านอุสาหกรรมและเน้นการกระจายรายได้ต่อชาวสวนยางในทุกภาคที่มียางพาราสอดคล้องนโยบายประชารัฐ” วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะฯ พร้อมเปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจยางพาราของประเทศไทยในปี 2558 ที่ผ่านมา มีกำลังการผลิตยาง 4 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอันดับ1 ของโลก

สำหรับโรงงานสาขานราธิวาส ติดตั้งไลน์การผลิตเบื้องต้นเป็นการผลิตยางเครปในช่วงแรกพร้อมเตรียมขยายเป็นการผลิตยางแท่งในระยะต่อไป บนพื้นที่ประมาณ 156 ไร่ โดยใช้เงินหมุนเวียนเพื่อดำเนินการผลิตยางเครปประมาณ 200 ล้านบาทต่อเดือน และเมื่อขยายเป็นโรงงานผลิตยางแท่งจะมีการใช้เงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีกโดยประมาณเป็น 300 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อการซื้อวัตถุดิบ การจ้างงาน และ การดำเนินการผลิต เมื่อโรงงานศรีตรังสาขานราธิวาสก่อตั้งเสร็จสิ้นสร้างให้เกิดรายได้หมุนเวียนแก่คนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและคนในพื้นที่มีความสุขมากขึ้น ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทศรีตรัง

ทั้งนี้ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,280 ล้านบาท มีโรงงานในประเทศไทยทั้งสิ้น 31 แห่ง อินโดนีเซีย 3 แห่งและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 1 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตในไทยถึง 2 ล้านตันต่อปีหรือ 50% ของกำลังการผลิตในประเทศ ซึ่งถ้ารวมกับโรงงานในต่างประเทศทั้งหมด จะได้ถึง 2.4 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 20% ของการใช้ยางพาราของโลก สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 6 หมื่นล้านบาทต่อปี คิดเป็น 35% ของมูลค่าการส่งออกยางพาราของประเทศไทยถือเป็นผู้นำด้านยางพาราแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก

BACK TO TOP