สังคมไทยอยู่ในมือเรา...ยังมี "เด็กไทย" อีกเป็นจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือ - Forbes Thailand

สังคมไทยอยู่ในมือเรา...ยังมี "เด็กไทย" อีกเป็นจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือ

PR / PR NEWS
13 Dec 2018 | 12:34 PM
READ 9737
จากการวิเคราะห์ สถานการณ์สิทธิเด็กในประเทศไทย กรณีศึกษาเด็กที่เสี่ยงต่อการสูญเสียผู้ปกครองและเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองดูแล ของ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และข้อมูลจากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ..2555 – 2559, คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ .. 2550 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่ง "เด็กไทย" ทุก 100 คน จะมี 20 คน ที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น
  • มีเด็กที่สูญเสียพ่อแม่จากการเจ็บป่วย, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ ราว 7 แสนคน
  • มีเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียพ่อแม่หรือผู้ดูแลกว่า 2 แสนคน
  • พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์เกือบ 4 แสนคน
  • มีเด็กที่สูญเสียพ่อแม่จากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉลี่ยวันละ 2 คน

แน่นอนว่าเด็กๆ เหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือเพราะไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ดังนั้น ในประเทศไทยจึงมีหลายองค์กรที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กตามความต้องการ ในการช่วยเหลือที่แตกต่างกัน

เช่นเดียวกับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดบิดา มารดา ญาติมิตร ตั้งแต่ปี 2514 ซึ่งได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจาก SOS Children’s Villages International อันเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส ปัจจุบันมีการดำเนินการอยู่ใน 135 ประเทศทั่วโลก

รูปแบบในการเลี้ยงดูเด็กของมูลนิธิเด็กโสสะฯ คือ การเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว มีคุณแม่โสสะที่คอยดูแล มอบความรัก ความอบอุ่น ให้เด็กได้เติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้าน และอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านเด็กที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อีกทั้งเด็กยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ รวมทั้งอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต

มีเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้กว่า 500 คน ซึ่งท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิฯ หรือร่วมบริจาคได้ทางเว็บไซต์ www.sosthailand.org การบริจาคทุกช่องทางของท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ตามกฎหมายกำหนด

ทุกๆ การช่วยเหลือและการสนับสนุนจากท่านจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือสังคม วันหนึ่งในภายหน้าเด็กๆ เหล่านี้จะเติบโตขึ้นและมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมต่อจากคนรุ่นเรา ดังนั้นอย่าคิดว่าไม่ใช่ภาระเราไม่ใช่ภาระใคร แต่มันคืออนาคตของชาติไทยว่าจะเป็นไปอย่างไรต่อไป .....สังคมไทยไม่ได้อยู่ในมือใคร แต่อยู่ในมือของเราทุกคน

 

บทความโดย : มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ