ทุนไทยไปนอก: โอกาสใหม่ไม่สิ้นสุด - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • ทุนไทยไปนอก: โอกาสใหม่ไม่สิ้นสุด

ทุนไทยไปนอก: โอกาสใหม่ไม่สิ้นสุด

Forbes Thailand / Admin
07 Jun 2015 | 10:16 am 2526

(ภาพประกอบข่าวจาก APF) เรียบเรียงใหม่จากบทความของ: ภวิดา ปานะนนท์

แนวโน้มที่น่าสนใจประการหนึ่งของเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์ คือ การเปลี่ยนบทบาทของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา หรือ developing  economies จากกลุ่มประเทศผู้รับการลงทุนเป็นหลักมาเป็นผู้ออกไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา  องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ของไทยไม่น้อยที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ ปรากฎการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลต่อนโยบายของประเทศ และกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท 

การลงทุนในต่างแดนจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากสัดส่วนราว 7% ของการลงทุนขาออกทั้งหมดของโลกในปี 1998 เพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่าในระยะเวลาเพียง 15 ปี จนมีสัดส่วนเป็น 39% ของปริมาณการลงทุนขาออกทั้งหมดของโลกในปี 2013 คิดเป็นจำนวนเงินราว 4.54 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (ที่มา: World Investment Report, UNCTAD) จีนและประเทศแถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยเป็นกลุ่มผู้เล่นจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีบทบาทสำคัญในการลงทุนในต่างประเทศ

การที่บริษัทไทยสามารถขยายกิจการไปต่างประเทศได้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ประกอบกิจการและแข่งขันในประเทศ ในปัจจุบันหลายบริษัทไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาคที่ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งหลากชาติในตลาดต่างประเทศเช่นกัน

วิวัฒนาการของการลงทุนโดยตรงจากประเทศไทย

ปริมาณเงินลงทุนโดยตรงสะสมของไทยในต่างประเทศ (Outward Foreign Direct Investment Stock) เติบโตอย่างมหาศาลในรอบกว่า 3 ทศวรรษ จากราว 13 ล้านเหรียญในปี 1980 เพิ่มขึ้นกว่า 4,500 เท่า เป็น 58,610 ล้านเหรียญในปี 2013 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยแบ่งได้เป็น 4 ช่วง คือ 1.ก่อนวิกฤติต้มยำกุ้งปี 1997 2.ปี 1997-2000 3.ปี 2000-2004 4.ปี 2006-ปัจจุบัน

งานวิจัยของผู้เขียนที่นำเสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (Pavida Pananond and Alvaro Cuervo-Cazurra (2015). Multinational Enterprises and Performance: Policy Implications) ตั้งข้อสังเกต 2 ประการต่อทิศทางการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย ดังนี้

1.การลงทุนโดยตรงของไทยไม่ได้อยู่เฉพาะในทวีปเอเชีย
ถึงแม้ว่านโยบายทางเศรษฐกิจของไทยจะมุ่งให้ความสำคัญต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยเฉพาะ ASEAN Economic Community (AEC) จนทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่า การลงทุนโดยตรงของไทยมุ่งไปที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเป็นหลัก แต่จากสถิติทั้งของธนาคารแห่งประเทศไทย และ UNCTAD พบว่าธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในหลายภูมิภาค มิได้จำกัดอยู่เฉพาะใน AEC หรือ จีน การลงทุนของไทยในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีแนวโน้มจะเติบโตต่อไป 

2. การลงทุนในกลุ่มประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Haven)
ทุนไทยกระจุกตัวในกลุ่มประเทศที่ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีค่อนข้างสูง ได้แก่ หมู่เกาะเคย์แมนและ มอริเชียส หากรวมการลงทุนของไทยในสิงคโปร์และฮ่องกงซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับประเทศดังกล่าวในแง่ของการเป็นศูนย์กลางทางการเงิน  จะเห็นได้ว่าการลงทุนของไทยในต่างประเทศมีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือเป็นศูนย์กลางทางการเงินเหล่านี้สูงอย่างเห็นได้ชัด

หากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยต้องการสร้างผลประโยชน์สูงสุดจากการที่ธุรกิจไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ การทำความเข้าใจในความหลากหลายและแตกต่างของการลงทุนเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญและไม่อาจมองข้ามได้

ภวิดา ปานะนนท์ รองศาสตราจารย์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คลิ๊กอ่านฉบับเต็ม (พร้อมตารางการลงทุนไทยไปต่างแดน) “ทุนไทยไปนอก: โอกาสใหม่ไม่สิ้นสุด” ได้ที่ FORBES THAILAND ฉบับ MAY 2015

BACK TO TOP