การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD Connect Business Forum 2016) - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD Connect Business Forum 2016)

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD Connect Business Forum 2016)

Forbes Thailand
Forbes Thailand / Admin
14 Dec 2017 | 8:08 pm 10547

วิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานจัดงาน “แถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD Connect Business Forum 2016) ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นเวทีหารือระหว่างผู้นำภาคธุรกิจระดับเอเชีย โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เอกสิริ ปิณฑะรุจิ ชุตินทร คงศักดิ์ ณัฐญา นิยมานุสร เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ นิกรเดช พลางกูร ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ และวรวรรณ ธาราภูมิ มาร่วมงาน ณ ห้องนราธิปประพันธ์พงศ์ กระทรวงการต่างประเทศ

การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ (ACD Connect Business Forum 2016) กลับมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้ง และเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดนนโยบายที่ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายบทบาทของ ACD ในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดเวทีการประชุมภาคธุรกิจ ACD Connect ในกรอบ ACD ที่โรงแรม Plaza Athenee ระหว่างเวลา 9:30 – 16:30 น. ภายใต้แนวคิด “ปลุกพลังเชื่อมโยงนวัตกรรมการเงินเพื่อเอเชียที่ยั่งยืน” (Innovative Financial Connectivity for a Sustainable Asia) จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้แทนภาคธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบายการเงิน และผู้กำกับดูแลการเงินจากประเทศสมาชิกประเทศ ACD กว่า 500 คน เพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการเชื่อมโยงการเงินของภูมิภาคเอเชียให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การจัดประชุม ACD Connect ในครั้งนี้ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานเสนอไอเดียเด็ดเพื่อเอเชียรวมตัวกันให้มากยิ่งขึ้น (Big Ideas for Connecting Asia) ก่อนการจัดงาน และผู้เสนอที่สุดแห่งความความคิดสุดยอด 10 อันดับแรก ได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการนำเสนอความคิดสร้างสรรรค์โดยตรงต่อผู้นำประเทศเอเชียที่มาร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ ACD ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นอกจากนี้ ACD Connect ยังเปิดเครือข่ายภาคเอกชนออนไลน์ของ ACD เป็นครั้งแรก (ACD Connect Network Portal) โดยผู้แทนภาคธุรกิจจะได้รับการบรรจุชื่อและธุรกิจไว้ในเครือข่ายภาคธุรกิจ (ACD Connect Network Portal) โดยอัตโนมัติและไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและโอกาสระหว่างกันในอนาคต

BACK TO TOP