Uber เผยสถิติคนกรุงเทพฯ เสียเวลารถติด 72 นาทีต่อวัน พ่วงเวลาหาที่จอดรถวันละ 24 นาที

Uber เผยผลสำรวจพบแนวโน้มปัญหาการจราจรติดขัดในหลายๆ เมืองของภูมิภาคอาเซียนเลวร้ายลงทุกปี โดยกรุงเทพฯ มีปัญหาการจราจรติดขัดมากที่สุดในภูมิภาค ตามมาด้วย Jakarta, Manila, Hanoi และ Kuala Lumpur เสนอใช้บริการร่วมเดินทางช่วยแก้ปัญหารถติด สำหรับผู้คนที่ขับรถบนถนนในกรุงเทพฯ เสียเวลาไปกับรถติดโดยเฉลี่ย 72 นาทีในแต่ละวัน และอีก 24 นาทีเพื่อวนหาที่จอดรถ ทุกวันนี้กรุงเทพฯ มีรถมากกว่า 5.8 ล้านคัน และต้องใช้พื้นที่เท่ากับสนามบินสุวรรณภูมิ 8 แห่งในการจอดรถทั้งหมด บริการร่วมเดินทาง (ridesharing) สามารถลดจำนวนรถบนถนนในเมืองได้ 60% หรือเท่ากับ 3.5 ล้านคัน และได้พื้นที่คืนจากที่จอดรถคิดเป็นพื้นที่มากถึง 275 เท่าของสวนลุมพินี สถิติรถติดของคนกรุงเทพฯ จาก Uber กรุงเทพฯ มีรถมากกว่า 5.8 ล้านคัน แต่มีจำนวนคนบนรถ 2.1 คนต่อคันเท่านั้น ในช่วงเวลาเร่งด่วน มีรถบนถนน 160% ของปริมาณรถที่เหมาะสม รถจึงติดกว่าปกติ 2 เท่า กรุงเทพฯ … Continue reading Uber เผยสถิติคนกรุงเทพฯ เสียเวลารถติด 72 นาทีต่อวัน พ่วงเวลาหาที่จอดรถวันละ 24 นาที