ยกระดับสู่ไปรษณีย์ไทย 4.0 - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • IT
  • News >
  • ยกระดับสู่ไปรษณีย์ไทย 4.0

ยกระดับสู่ไปรษณีย์ไทย 4.0

ไปรษณีย์ไทยขานรับนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 เร่งปรับปรุงพัฒนาระบบงานไปรษณีย์ นำระบบไอทีมาใช้ในการให้บริการ งานรับฝาก งานคัดแยก งานส่งต่อ งานนำจ่าย พร้อมปรับตัวรองรับธุรกิจ e-Commerce ตั้งเป้าสู่การเป็นไปรษณีย์ไทย 4.0 ภายในปี 2562

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดศ.)

จากปาฐกถาพิเศษของ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดศ.) กล่าวถึงแผนการดำเนินงานตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศที่มีแนวทางการพัฒนาประเทศให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ โดยส่งเสริมให้ชุมชนที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ด้วยการนำสินค้าและบริการของชุมชนมาซื้อขายบนร้านค้าออนไลน์

ขณะเดียวกันยังวางแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบงาน อุปกรณ์ การสร้างความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถทำการค้าแบบออนไลน์ตามโครงการ e-Commerce ชุมชนของรัฐบาล โดยอาศัยศักยภาพของไปรษณีย์ไทยที่มีเครือข่ายสาขาที่ทำการไปรษณีย์กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 5,000 แห่ง และเครือข่ายคนไปรษณีย์ทั่วประเทศกว่า 30,000 คนที่มีเครือข่ายเส้นทางการขนส่งไปรษณีย์ มากกว่า 400 เส้นทาง ร่วมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 24,700 หมู่บ้านตามโครงการเน็ตประชารัฐ

นอกจากนั้น ไปรษณีย์ไทยยังประโยชน์จากช่องทางการจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะจำหน่ายหน้าร้าน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จำหน่ายผ่านแคตตาล็อก หรือจำหน่ายผ่านระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ และระบบพร้อมโพสต์ที่ไปรษณีย์ไทย จะพัฒนาระบบบริหาร ณ จุดขาย (POS : Point of Sale) ขึ้นเพื่อให้เป็นเครื่องมือช่วยประชาชน ชุมชน ศูนย์ดิจิทัลชุมชนและร้านโชห่วยใช้ในการบริหารจัดการการขายสินค้าในอนาคต เมื่อชุมชนหรือหมู่บ้านมีศักยภาพในการผลิตสินค้า การค้าขายที่แข็งแกร่งขึ้นยังสามารถพัฒนาการทำธุรกิจไปยังช่องทางอื่นๆ ของเอกชนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

“แผนงานไปรษณีย์ไทย 4.0 จะต้องปรับปรุงระบบงานไปรษณีย์ รวมไปถึงการนำระบบไอทีมาใช้ในการให้บริการครบวงจร มุ่งเน้นความสะดวกสบายของลูกค้าและสามารถกำหนดความต้องการในการใช้บริการได้ พร้อมพัฒนาและปรับปรุงการบริการหน้าเคาน์เตอร์ให้ได้มาตรฐาน นำเครื่องคัดแยกอัตโนมัติมาใช้งานใน ศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้กล่องที่มีมาตรฐานเพื่อป้องกันการเสียหายในขั้นตอนการคัดแยก” พลเอก สาธิต พิธรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็นไปรษณีย์ไทย 4.0 รวมทั้งขับเคลื่อนและส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce

นอกจากนั้น ไปรษณีย์ไทยยังมีแผนการปรับปรุงที่ทำการไปรษณีย์ให้มีความทันสมัย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และเลือกสถานที่ตั้งให้สอดคล้องกับการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล สำหรับความคืบหน้าโครงการ e-Commerce ชุมชนนั้น ไปรษณีย์ไทยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ พร้อมทั้งให้ที่ทำการไปรษณีย์ในแต่ละจังหวัดทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด รวมไปถึงสถาบันทางวิชาการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน และนำจุดแข็งด้านการขนส่งและระบบไอทีเข้ามาช่วยในการทำงานและไปรษณีย์ไทยจะเป็นช่องทางการขนส่งและกระจายสินค้าให้พี่น้องเกษตรกรไทย

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยคาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงระบบพร้อมโพสต์ และเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย รวมถึงเครื่อง POS เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการผ่านระบบของ ปณท เดียวกันทั้งหมดภายในสิ้นปี 2560 ตลอดจนใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ และสนับสนุนให้ที่ทำการไปรษณีย์ และไปรษณีย์อนุญาตเอกชน เป็นแหล่งศูนย์กลางของชุมชนในการหาข้อมูลความรู้ พักผ่อน หย่อนใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไปรษณีย์ไทยจะเติบโตคู่ไปกับชุมชน

BACK TO TOP