บิสกิต โซลูชั่น หนุนองค์กรท้องถิ่นประยุกต์ใช้ AI - Forbes Thailand

บิสกิต โซลูชั่น หนุนองค์กรท้องถิ่นประยุกต์ใช้ AI

FORBES THAILAND / ADMIN
27 Dec 2022 | 04:08 PM
READ 3797

บิสกิต โชลูชั่น เผยหน่วยงานภาครัฐทั่วโลกมุ่งประยุกต์ใช้ AI พัฒนางานบริการสาธารณะและประชาชน แนะใช้ AI ยกระดับชุมชนสู่ Smart City ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก เปิดประโยชน์ 5 ด้านชี้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญนำไทยสู่สมาร์ทซิตี้ สบช่องพัฒนา 2 โซลูชัน Fullloop “ระบบฟังเสียงประชาชน” และ โซลูชัน Bizcuit Vision Analytic


    สุทธิพันธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิสกิต โซลูชั่น (BIZCUIT Solution) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐฯ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดเล็ก ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการในการบริหารงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI และ Machine Learning

    ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐฯ ที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานบริการสาธารณะและให้บริการประชาชนในส่วนต่างๆ แล้วประกอบด้วย งานด้านสวัสดิการสังคม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน งานด้านความปลอดภัยในชุมชนและท้องถนน ความมั่นคงด้านปลอดภัย ส่วนงานสาธารณะสุข การศึกษา และงานประชาสัมพันธ์

    ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการบูรณาการ AI และ Machine Learning ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดจะต้องตอบโจทย์การทำงานด้านการป้องกันปัญหาในเชิงรับเพื่อใช้ในงานสำนักงานทั่วไปและเชิงรุกด้วยการนำเอาข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บสะสมวิเคราะห์ในหลากหลายแง่มุมเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน

    รวมถึงความต้องการของประชาชนในเชิงลึกเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหานำไปสู่แนวทางให้บริการประชาชนได้ถึงต้นตอของปัญหาอย่างตรงจุด ช่วยวางแผนแก้ไขปัญหาเมืองในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน โดยประโยชน์ของการนำ AI มาใช้ในงานบริหารจัดการชุมชน และงานบริการประชาชนหรือบริการสาธารณะมีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย

    1. บริหารชุมชนได้ดีรอบด้าน โดยมี AI เข้ามาช่วยให้วางแผนจัดการชุมชนได้ในทุกมิติ แก้ไขได้ถึงต้นต่อของปัญหาและยังสามารถรวบรวมข้อมูลปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืนทำให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน

    2. ช่วยพัฒนาบริการใหม่ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เช่น การแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภค ปัญหาจราจรติดขัด ปัญหาความปลอดภัยในชุมชน ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านการศึกษา เป็นต้น

    3. ทำน้อยแต่ได้ประสิทธิภาพสูงช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำงานที่ดีขึ้นใช้คนและมีขั้นตอนการทำงานสั้นลงเพราะ AI ช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น บนงบประมาณที่น้อยลง แต่กลับสามารถให้บริการประชาชนได้มากขึ้นครอบคุลมยิ่งขึ้น

    4. เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยจุดเด่นด้านการปรับปรุงประสบการณ์ของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภาครัฐฯ ให้ดีขึ้นได้ทำให้ทั้งภาครัฐฯ เอกชน และประชาชนในชุมชนยินดีเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาบริการของรัฐฯ ให้ดียิ่งขึ้น

    5. ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม การนำ AI และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ ช่วยลดงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐฯ ในขณะที่ช่วยลดการใช้กระดาษในการดำเนินงานต่างๆ เนื่องจากทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถส่งไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสารต่างๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ทันที

“แม้ภาครัฐฯ จะตระหนักถึงประโยชน์ของการนำ AI ไปใช้ในงานบริการสาธารณะและประชาชน แต่ก็ยังเผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณค่อนข้างจำกัด ในขณะที่พื้นที่ในความรับผิดชอบมีขนาดใหญ่ ทั้งยังเข้าใจว่าการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ต้องใช้งบประมาณสูงเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยากต้องสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ

    บิสกิต โซลูชั่น มองเห็นโอกาสในช่องว่างดังกล่าว จึงได้พัฒนาโซลูชัน AI ตอบโจทย์ความต้องการ เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้งบประมาณที่มากเกิดความจำเป็นก็สามารถให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ บิสกิต โซลูชั่น เชื่อว่าหัวใจสำคัญของการยกระดับชุมชุมสู่ Smart City ได้สำเร็จ คือการทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ บนงบประมาณที่เข้าถึงได้” สุทธิพันธุ์ อธิบาย


ดันโซลูชันเพื่องานสาธารณะ


    สุทธิพันธุ์ กล่าวเสริมว่า โซลูชัน Fullloop “ระบบฟังเสียงประชาชน” สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทุกช่องทาง ทั้ง Online และ Offline จัดการทุกเคสได้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยการสร้าง Workflow อัตโนมัติ โดยระบบสามารถส่งต่อข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

    ด้านการประมวลผลสามารถแยกแยะทุกเรื่องราวที่ประชาชนส่งเข้ามาจากทุกช่องทาง ประมวลผลว่าเรื่องใดเป็น "คำร้องเรียน" หรือเรื่องใดเป็น "ข้อเสนอแนะ" การแยกแยะเจตนาในการใช้ข้อมูลจากประชาชนนี้สำคัญมากในการช่วยเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา สามารถกำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาได้และมีการแจ้งไปยังหัวหน้างานหากไม่สามารถปิดงานได้ตามเวลาที่กำหนด

    สรุปประเด็นปัญหาได้ตลอดเวลาและสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาชุมชนในระยะยาวทั้งยังช่วยพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนในชุมชน

    นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโซลูชัน Bizcuit Vision Analytic ซึ่งเป็น Video Analytic ที่ทำงานด้วยระบบ Edge Computing ร่วมกับ AI Computer Vision ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time เปลี่ยนกล้องวงจรปิดเดิม ให้กลายเป็นกล้อง AI ช่วยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน หรือนำมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานการจราจรบนท้องถนน

    ซึ่งนับเป็นทางออกใหม่ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนใช้รถใช้ถนนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้พยายามออกแบบระบบดังกล่าวเพื่อตอบโจทย์หน่วยงานภาครัฐฯ บนงบประมาณที่เข้าถึงได้และดำเนินการติดตั้งได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน


อ่านเพิ่มเติม: Tata Communications ซื้อกิจการ The Switch ในสหรัฐ​ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine