กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยผลทีมชนะเลิศ "แฮกกาธอน" - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • IT
  • News >
  • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยผลทีมชนะเลิศ “แฮกกาธอน”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยผลทีมชนะเลิศ “แฮกกาธอน”

PR News / PR NEWS
28 Aug 2019 | 7:30 am 8130

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP), บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท แบ็คยาร์ด จากัด ร่วมประกาศผลการแข่งขัน “แฮกกาธอน (Hackathon) : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน” เผย 3 ทีมชนะการประกวด ออกแบบโมเดลทางเทคนิคพัฒนาระบบคลังข้อมูลแบบมาตรฐาน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ คว้าเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 160,000 บาท เตรียมนำโมเดลที่เสนอไปพัฒนาระบบข้อมูล Big Data

วรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการจัดการแข่งขัน “แฮกกาธอน (Hackathon) : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน” ว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด จัดการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักเศรษฐศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

“ภายหลังจากเปิดรับสมัคร มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 15 ทีม ทีมละ 3-5 คน ซึ่งแต่ละทีมล้วนมีความสามารถ โดยใช้เวลาแข่งขันตามโจทย์ที่กำหนดเป็นเวลา 2 วัน จนกระทั่งได้สุดยอดทีมที่เป็นเลิศ สามารถออกแบบโมเดลการใช้ข้อมูล Big Data”

โดยทั้งทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ 3 ได้แก่ ทีม “Rial and Friends” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม “Salted egg” จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง : ทีม “คิดไม่ออกบอกสาม” จากธนาคารไทยพาณิชย์

ทีม “Rial and Friends” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอหัวข้อเรื่อง การนำข้อมูลการค้าระหว่างประเทศมาวิเคราะห์ตามพันธกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ

ทีม “Salted egg” จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เสนอหัวข้อเรื่อง การนำเสนอข้อมูลการค้าระหว่างประเทศการขยายตัวของการส่งออก สินค้าศักยภาพและวัฏจักรของสินค้า โดยจะดูอัตราการขยายตัวการส่งออกของไทย และนำมาเปรียบเทียบกับสินค้าศักยภาพโดยจัดกลุ่มตาม HS Code 4 digits และดูวัฏจักรการหดตัวและขยายตัวของแต่ละประเทศ

นำมาเปรียบเทียบกับแนวโน้มของตลาดโลก พร้อมแนะนาตลาดและสินค้าที่ควรจะการส่งออก และสินค้าที่นาเข้าจากทั่วโลกเยอะแต่นาเข้าจากไทยน้อยจะมีวิธีการเพิ่มศักยภาพให้กับสินค้า

ทีม “คิดไม่ออกบอกสาม” จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)เสนอหัวข้อเรื่อง นำข้อมูลการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ โดยการใช้ GDP และ Community Trade และใช้ Predictive Model เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์การส่งออก โดยจะนำข้อมูลสินค้าส่งออกของประเทศไทยแต่ละปีที่มีมูลค่าการนาเข้าและส่งออกสูง พร้อมคัดเลือกสินค้าศักยภาพ และหาประเทศคู่ค้าของไทย เพื่อการวางกลยุทธ์ในการส่งออก และเปรียบเทียบกับ Supply ของประเทศแล้วสรุปออกมาเป็นคะแนนเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

“กรมฯ จะนำไอเดียและแนวคิดที่ได้จากผู้ชนะการแข่งขัน ไปใช้ในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศของไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในแต่ละสาขา เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาการให้บริการข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป” วรรณภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน ปวิช ใจชื่น ผู้อานวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษาบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด เผยว่า ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมให้ความสนับสนุนการแข่งขัน ครั้งนี้ “เราเห็นว่าโครงการปัญญาประดิษฐ์ เป็นโครงการต้นแบบ ไม่เพียงต้องการองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเท่านั้น แต่ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคด้วย”

ทั้งนี้ ธนิศร์ พิริยะโภคานนท์ ผู้จัดการโครงการ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แบ็คยาร์ด จากัด กล่าวว่า “แบ็คยาร์ด มีความยินดีที่ได้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ และได้นำเสนอไอเดียในการจัดงานแฮกกาธอนในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากโครงการนี้ เป็นโครงการต้นแบบ ที่ยังต้องการไอเดียและแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอีก จำนวนมาก

การจัดการแข่งขันแฮกกาธอนจึงช่วยตอบโจทย์ในส่วนนี้ และยังได้ตอกย้าถึงความมุ่งมั่นของ DITP ในฐานะหน่วยงานรัฐ ที่ทำการริเริ่มดาเนินตามยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมสร้างเครือข่ายนักพัฒนาระบบ, นักเศรษฐศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการต่อยอดในการพัฒนาโครงการ หรือสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักพัฒนาและ DITP ในโอกาสต่อไป”

ความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการแข่งขัน “แฮกกาธอน (Hackathon) : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน” ครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้าอย่างเป็นรูปธรรมว่า DITP ได้มุ่งดำเนินตามยุทธศาสตร์ในเชิงรุก เพื่อการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง

BACK TO TOP