โรงเรียนนานาชาติ BASIS เตรียมเปิดหลักสูตรครั้งแรก ในประเทศไทย - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • HR
  • News >
  • โรงเรียนนานาชาติ BASIS เตรียมเปิดหลักสูตรครั้งแรก ในประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติ BASIS เตรียมเปิดหลักสูตรครั้งแรก ในประเทศไทย

PR News / PR NEWS
25 Jan 2018 | 12:38 pm 10414

โรงเรียนนานาชาติ BASIS จากสหรัฐอเมริกา เตรียมพร้อมเปิดแคมปัสใหม่ในประเทศไทยเป็นลำดับที่ 5 ราวปี 2562

BASIS International School Bangkok มีกำหนดเปิดในเดือนกันยายน 2562 บนพื้นที่บริเวณถนนพระราม 2 โดยเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของโรงเรียนในระบบ BASIS จากสหรัฐอเมริกา ที่ขยายตัวเติบโตคู่กับวงการการศึกษากว่า 2 ทศวรรษ และบ่มเพาะนักเรียนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มีความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่น และสร้างผลการเรียนยอดเยี่ยมในระดับต้นๆ ของระบบการศึกษานานาชาติ

โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการศึกษาเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเหมาะกับแต่ละช่วงวัย อีกทั้งมุ่งเน้นแนวทางการศึกษาตามหลัก 4 ศาสตร์ 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ผนวกกับวิชาศิลปศาสตร์ขั้นสูง

ระบบการศึกษาในประเทศไทย ผ่านการเปลี่ยนแปลง และมีการวางเป้าหมายในการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้า ความต้องการระบบการศึกษาที่ดีที่ตอบรับพัฒนาการของเด็กๆ อย่างสมวัยไม่เร่งรัด ทำให้ระบบการเรียนการสอนในแบบของ BASIS ซึ่งประสบความสำเร็จในทุกที่ที่มีการเปิดการเรียนการสอนอย่างมาก ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และที่เมือง Shenzhen ประเทศจีน ซึ่งเปิดตัวโรงเรียนนาชาติ BASIS ไปในปี 2558 ตามมาด้วยเมือง Guangzhou ในประเทศจีนที่เปิดขึ้นในปี 2560 ที่ผ่านมา จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านการศึกษาในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

“ในโลกยุคดิจิทัล การเสาะหาครูอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสารได้หลายภาษา และมีความใส่ใจต่ออนาคตของนักเรียน มีความสำคัญอย่างมาก เพราะครูเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสนใจใฝ่รู้ของเด็ก และครูที่มีความสามารถยอดเยี่ยมยังจะช่วยวางรากฐานการเป็นนักเรียนที่มีความใฝ่รู้ให้กับเด็กๆ ได้” Carolyn McGarvey ซีอีโอจากสถาบัน BASIS International ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานโรงเรียนนานาชาติ BASIS แห่งใหม่ ในกรุงเทพมหานครกล่าว และบอกว่า “นี่คือเป้าหมายของการสร้าง BASIS International School Bangkok การที่เด็กๆ ได้อยู่ในที่ๆ เหมาะกับตัวเขาจะเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และก้าวต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

หลักสูตรนานาชาติของ BASIS รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างศักยภาพของเด็กๆ ไปสู่ความสำเร็จ ภายใต้แนวทางที่ว่าเด็กทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ ด้วยการสร้างและเพิ่มความสามารถของนักเรียนไปตามวัย  และการเสริมสร้างความรู้สึกเชิงบวกที่นำไปสู่การสร้างประสิทธิภาพ การสร้างแรงกำลังใจ ไปสู่ทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ในขณะเดียวกัน ครูอาจารย์นั้นจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีจิตวิทยา และมีทักษะการสื่อสารและการสอนเป็นอย่างดี โดยจะไม่ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปในแบบการท่องจำ

BASIS International School Bangkok เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงเกรด 12 โดยในปีการศึกษาแรกจะเปิดการเรียนการสอนจนถึงชั้นเกรด 5 และจะเพิ่มชั้นเรียนขึ้นอีกอย่างน้อย 1 ช่วงชั้นต่อปี

BACK TO TOP