เพราะเป็น ‘เจนวาย’ จึงเจ็บปวด กลุ่มคนที่มีปัญหา ‘ภาวะซึมเศร้า’ สูงที่สุดในที่ทำงาน

บริษัท Bensinger, DuPont & Associates (BDA) ซึ่งทำธุรกิจให้คำปรึกษาด้านสมดุลชีวิตและการงานให้กับพนักงานในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยรายงานวิจัยจากการเก็บข้อมูลของลูกค้าผู้รับคำปรึกษาว่า กลุ่มอายุของคนทำงานที่มีภาวะซึมเศร้ามากที่สุดคือ เจนเนอเรชันวาย ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน 1 ใน 5 ของของผู้เข้ารับคำปรึกษากลุ่มอายุเดียวกัน BDA แบ่งกลุ่มที่วิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เจนวาย (ผู้ที่เกิดระหว่างปี 2526 – 2542 หรืออายุ 18-34 ปี) เจนเอ็กซ์ (เกิดระหว่างปี 2508-2525 หรืออายุ 35-52 ปี) และคนยุคเบบี้บูม (เกิดระหว่างปี 2489-2507 หรืออายุ 53-71 ปี) และพบว่าเจนวายมีภาวะซึมเศร้าสูงสุดคิดเป็น 20% ขณะที่เจนเอ็กซ์และเบบี้บูมมีภาวะซึมเศร้าเท่ากันที่ 16% ทั้งสองกลุ่ม ในรายละเอียด BDA พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดในที่ทำงานเมื่อพนักงานเกิดภาวะซึมเศร้าคือ “การปรากฏตัวในออฟฟิศได้ตามปกติแต่ไม่สามารถทำงานได้สมบูรณ์พร้อมเนื่องมาจากภาวะซึมเศร้า” และกลุ่มที่มีลักษณะเช่นนี้สูงสุดคือเจนวาย ซึ่งเกิดปัญหาดังกล่าว 70% ของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ ปัญหาระดับรองลงมา ได้แก่ การลาหยุดงาน ซึ่งเกิดขึ้นมากที่สุดในกลุ่มเจนเอ็กซ์, ความสัมพันธ์ที่ปะทะขัดแย้งในที่ทำงาน เกิดขึ้นมากที่สุดในกลุ่มเบบี้บูม และการได้รับคำตำหนิทั้งจากวาจาและลายลักษณ์อักษร … Continue reading เพราะเป็น ‘เจนวาย’ จึงเจ็บปวด กลุ่มคนที่มีปัญหา ‘ภาวะซึมเศร้า’ สูงที่สุดในที่ทำงาน