ก้าวสำคัญ อนุบาลเด่นหล้า สู่ โรงเรียนนานาชาติ DBS สัญชาติไทย - Forbes Thailand

ก้าวสำคัญ อนุบาลเด่นหล้า สู่ โรงเรียนนานาชาติ DBS สัญชาติไทย

กัมปนาท กาญจนาคาร / WEB EDITOR
27 Jul 2017 | 07:02 PM
READ 18811

ผู้บริหารรุ่นสองตระกูล “ปาลเดชพงศ์” ผศ. ดร. ต่อยศ และ ดร. เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ ต่อยอดความตั้งใจ เปิดตัว โรงเรียนนานาชาติ DBS บนพื้นที่ 45 ไร่ ติดถนนราชพฤกษ์ เตรียมพร้อมเด็กไทย ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตลอดระยะเวลากว่า 39 ปี ของกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ทั้งสาขาเพชรเกษม และพระราม 5 สะสมชื่อเสียงกลายมาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับอนุบาล สู่ก้าวกระโดดทางธุรกิจครั้งสำคัญในการเปิดโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) สัญชาติไทยรายแรกในกลุ่มตลาดโรงเรียนนานาชาติพรีเมี่ยม โดยใช้หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอังกฤษเป็นแม่แบบมาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับสังคมไทย ตั้งแต่ระดับชั้น Early Year 1 จนถึง Year 13 ควบคู่กับการนำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีระบบเน็ตเวิร์คที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน และก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำทางด้านสถาบันการศึกษานานาชาติในไทย

ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติ DENLA BRITISH SCHOOL กล่าวว่า  ภาพรวมของตลาดการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบัน โรงเรียนนานาชาติมีอยู่ราว 170-180 แห่ง มากกว่า 100 แห่งกระจายตัวในกรุงเทพฯ ทุกโรงเรียนมีการปรับตัวและแข่งขันกันอย่างสูง เนื่องจากพฤติกรรมในการเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยและจำนวนโรงเรียนก็เพิ่มมากขึ้น กลุ่มโรงเรียนเด่นหล้า พยายามปรับเปลี่ยน และสร้างสรรค์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กในยุคดิจิทัล

ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติ DENLA BRITISH SCHOOL

“ด้วยความคิดที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีความสามารถทัดเทียมระดับสากล ผนวกกับความตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ในยุคนี้ ที่เห็นการสื่อสารได้หลายภาษาจึงเป็นที่มาของโรงเรียนนานาชาติ DBS ที่มีระบบการเรียนการสอนที่ดีและยังสามารถคงไว้ซึ่งความเป็นไทย”

ทั้งนี้ ต่อยศ ได้เผยถึงหลักการสำคัญ “4 DBS ways” ของโรงเรียนนานาชาติ DBS เพื่อสร้างเด็กไทยไปสู่สังคมโลก คือ การใช้หลักสูตรอังกฤษเอกชนที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับบริบทสังคมไทยเป็นหลัก, ส่งเสริมให้เด็กไทยเก่งรอบด้านทั้งวิชาการและกิจกรรม, มีทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ และคงความเป็นไทย

“เราเชื่อว่าแนวทางทั้งสี่นี้สามารถนำพา DBS ไปสู่เป้าหมาย ของการสร้างเด็กไทยให้ก้าวสู่การเป็น คนไทยที่มีความเป็นสากล (World Citizens) เมื่อเด็กๆเติบโตขึ้น และมีสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้” ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กล่าว

เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติ DENLA BRITISH SCHOOL

ด้าน เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติ DENLA BRITISH SCHOOL เผยถึงการแข่งขันของธุรกิจการศึกษาค่อนข้างสูง แต่เมื่อเกิดการแข่งขันผลดีตกต่อกับผู้บริโภค ทุกโรงเรียนจึงต้องพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดและทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีให้กับนักเรียน ซึ่งจะกลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศและของโลกต่อไปในอนาคต ซึ่งก็ตรงกับความต้องการของผู้ปกครองในปัจจุบัน

“โรงเรียนนานาชาติ DBS มีการเตรียมพร้อม และมีแผนการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเราเชื่อว่า ที่ DBS มีสิ่งที่โรงเรียนนานาชาติที่ดีระดับสากลควรมีครบ 4 องค์ประกอบ  อย่างแรกคือ อาคารสถานที่ดี และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล, การมีครูที่ดีโดยครูเกือบทั้งหมดมาจากประเทศอังกฤษและทุกคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่, การมีทีมงานที่ดี ผู้บริหารและทีมงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และสุดท้าย คือ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ในห้องเรียน ที่ DBS มีโครงการทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีทักษะภาษาดี และมีความสามารถโดดเด่น”

ทั้งนี้ในปัจจุบัน โรงเรียนนานาชาติ DBS เปิดทำการสอนในระดับชั้น Early Year 1 ถึง Year 6 ช่วงอายุ 3 – 11 ปี มีนักเรียนราว 200 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้น Early Year มีสัดส่วนนักเรียนชาวไทยราว 70-80% และสักส่วนเป็นบุตรของชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทย โดยเป้าหมายระยะสั้นของ DBS คือการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น Year 7 – 8 ภายในปี 2561 และเปิดต่อเนื่องไปจนถึงระดับชั้น Year 13 ในปีต่อๆ มา ซึ่งโรงเรียนสามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 1,500 คน บนพื้นที่ 45 ไร่

ทั้งสองผู้บริหารเผยถึงเป้าหมายสำคัญของ DBS คือการสร้างมาตรฐานการเรียนที่ทันสมัย ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อให้ได้การรับรองในการเป็น Apple Distinguished School การสร้างนักเรียนคุณภาพโดย DHS ใช้ภาษาหลักในการสอนคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน รวมถึงการลงทุนสร้างอาคารในเฟสที่สองเพื่อรองรับการเติบโตของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นหลังการลงทุนด้านการออกแบบและก่อสร้างไปแล้วราวพันล้านบาทสำหรับการก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติในเฟสแรก