กลุ่มธนาคารยูโอบีได้รับการยกย่องด้านความเสมอภาคในที่ทำงานโดย GEI สองปีติด - Forbes Thailand

กลุ่มธนาคารยูโอบีได้รับการยกย่องด้านความเสมอภาคในที่ทำงานโดย GEI สองปีติด

PR / PR NEWS
18 Feb 2020 | 09:28 PM
READ 5564
กลุ่มธนาคารยูโอบี ประกาศถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เกิดความเสมอภาคในที่ทำงานซึ่งได้รับการยกย่อง รวมอยู่ใน ดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก (Gender-Equality Index-GEI) โดยธนาคารยูโอบี เป็น 1 ใน 5 บริษัทสิงคโปร์ที่รวมอยู่ในดัชนีดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกันในรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ ดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศในบริษัทของบลูมเบิร์ก ได้ยกย่องบริษัทมหาชนที่แสดงความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมและเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน ผ่านการพัฒนานโยบายการแสดงออก และความโปร่งใส คุณ ปีเตอร์ ทีกราวเออร์ ประธานบลูมเบิร์ก กล่าวว่า “ทั้ง 325 บริษัทที่ถูกรวมอยู่ ในรายงานดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก ประจำปี 2563 ล้วนแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และแสดงออกถึงการเป็นผู้นำในการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ การเปิดเผยข้อมูลทางสถิติ และหลักปฏิบัติของบริษัท นับเป็นก้าวแรกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเอื้อให้เกิดความเสมอภาคทางเพศทั่วโลก” คุณ ดีน ตง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล กลุ่มธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “ที่ยูโอบี เราเชื่อว่า จากการที่ธนาคารส่งเสริมให้เกิดการยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย รวมถึงความเสมอภาคในที่ทำงาน พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเคารพซึ่งกันและกัน โดยการยอมรับในความสามารถและจุดแข็งที่หลากหลายของพนักงานในองค์กร เราได้สร้างวัฒนธรรมที่พนักงานแต่ละคนให้มีความเข้าใจ ชื่นชม และเคารพความแตกต่างในประสบการณ์และมุมมองของกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ประสบการณ์การทำงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของธนาคาร ซึ่งพนักงานของเราได้ให้ความเคารพและความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าในสถานการณ์ที่แตกต่างกันหรือความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าอีกด้วย” ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มธนาคารยูโอบีประกอบไปด้วยพนักงานผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 60.9 ของพนักงานทั้งหมด โดยที่จำนวน 3ใน 10 (หรือร้อยละ 35) ของผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้หญิง รวมถึงร้อยละ 40 ของหัวหน้าแผนกที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มยูโอบี หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละประเทศเป็นผู้หญิง นอกจากนี้ ร้อยละ 51 ของตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางก็เป็นผู้หญิงด้วยเช่นกัน สำหรับยูโอบี (ไทย) มีจำนวนผู้หญิงทำงานทั้งหมดร้อยละ 69.38 โดยร้อยละ 54.72 ของตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้หญิงและร้อยละ 60.03 ของตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้หญิง เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบในที่ทำงานและส่วนตัวได้ ยูโอบี (ไทย) ได้จัดให้มีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น Flexi-Work Arrangements โดยให้พนักงานสามารถเลือกช่วงเวลาทำงาน (Staggered Work Hours) และ อนุญาตให้พนักงานสามารถใช้เวลาเดือนละ 2 ชั่วโมง เพื่อทำกิจธุระส่วนตัว (Flexi2) รวมถึงสามารถขออนุมัติใช้โปรแกรม Work from Home ได้ปีละไม่เกิน 10 วัน นอกจากนี้ เรายังได้จัดให้มีวันลาเพื่อกิจกรรมจิตอาสาของธนาคารเป็นจำนวน 3 วันต่อปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทีทำประโยชน์เพื่อสังคม ดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก (GEI) ประกอบด้วย 325 บริษัทครอบคลุมทั้ง 42 ประเทศและภูมิภาค โดยปีนี้ บลูมเบิร์กได้ขยายการมีสิทธิ์เข้าร่วมในดัชนีให้กับบริษัท เกือบ 6,000 แห่งใน 84 ประเทศและภูมิภาค