ก.ล.ต. สั่ง OTO ชี้แจงข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP พร้อมเตือนผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์ออกเสียงในการประชุม 19 กุมภาพันธ์นี้ - Forbes Thailand

ก.ล.ต. สั่ง OTO ชี้แจงข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP พร้อมเตือนผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์ออกเสียงในการประชุม 19 กุมภาพันธ์นี้

ก.ล.ต. สั่งให้บริษัท OTO ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) และการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมเตือนผู้ถือหุ้น OTO ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงในการพิจารณาวาระดังกล่าวในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

 

    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งเตือนต่อนักลงทุน โดยสั่งการให้บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) และการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

    ทั้งนี้ บริษัท OTO จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวาระเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวนไม่เกิน 1,200 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท มูลค่ารวม 720 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปลงทุนในหุ้นของบริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด (PFA) และบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (HPS) นั้น

    ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) รายหนึ่งเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น OTO โดยมีราคา 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาประเมินที่อยู่ในช่วง 1.07-1.53 บาทต่อหุ้น ขณะเดียวกันการนำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนใน PFA ไม่เหมาะสมและมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการลงทุนใน PFA ที่ราคา 565 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่ IFA ประเมินได้ (359 ล้านบาท) และอัตราผลตอบแทน (IRR) ต่ำกว่าต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นและต้นทุนทางการเงินของ OTO ส่วนการลงทุนใน HPS ที่ราคา 150 ล้านบาท หรือหุ้นละ 16.67 บาท สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น HPS ที่ประเมินได้ (21 ล้านบาท หรือหุ้นละ 2.35 บาท) รวมทั้ง IFA ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจ่ายเงินมัดจำค่าหุ้น PFA และ HPS ในจำนวนที่สูง ผู้ถือหุ้นจึงไม่ควรอนุมัติการทำธุรกรรมข้างต้น

    สำหรับกรณีการลงทุนใน HPS ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน IFA อีกรายหนึ่งให้ความเห็นว่า เป็นราคาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินได้ที่ช่วงราคาหุ้นละ 2.73-3.13 บาท และพบว่า ในช่วงกลางปี 2566 บริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งได้แจ้งข่าวการจำหน่ายหุ้น HPS จำนวน 4.5 ล้านหุ้นให้แก่บริษัทอีกแห่งหนึ่งในราคา 10.08 ล้านบาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 2.24 บาท รวมทั้งมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจ่ายเงินมัดจำที่มีความเสี่ยงที่ OTO จะไม่ได้รับเงินมัดจำคืน เนื่องจากหุ้น HPS ที่ OTO รับจำนำไว้ อาจไม่ครอบคลุมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียเงินมัดจำ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ควรอนุมัติการทำธุรกรรมข้างต้น

    คณะกรรมการตรวจสอบของ OTO ให้ความเห็นต่อรายงานความเห็นของ IFA แล้ว โดยได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ (คณะกรรมการฯ) เห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP มีความเหมาะสม ส่วนการลงทุนใน HPS แม้ว่าผลประกอบการในอดีตของ HPS จะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง แต่จากการปรับแผนธุรกิจทำให้ผลประเมินมูลค่ากิจการของ HPS เพิ่มขึ้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่า การเข้าทำรายการและการวางเงินมัดจำมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ OTO และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

    อย่างไรก็ตาม ทาง ก.ล.ต. เห็นว่า รายงานความเห็นของ IFA มองว่าการเข้าทำธุรกรรมข้างต้นไม่สมเหตุสมผลและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงเป็นประเด็นที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์และต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุน ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้คณะกรรมการ OTO ชี้แจงข้อมูลและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอให้ผู้ถือหุ้นโหวตใช้สิทธิ์เพื่อรักษาประโยชน์ของตนเองในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ด้วย และสำหรับหุ้น OTO เช้านี้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 มีราคาเปิดตลาดอยู่ที่ 0.84 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท +1.20% หลังจากปิดตลาดไปเมื่อวานในราคา 0.83 บาท​​เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : SCAP เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 รุ่น ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์นี้ เคาะดอกเบี้ย 4.50-5.05%

ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine