บลจ.เอ็มเอฟซี จับมือ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) แนะนำการลงทุนในตราสารศุกูกครั้งแรกของไทย - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Finance & Investment
  • News >
  • บลจ.เอ็มเอฟซี จับมือ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) แนะนำการลงทุนในตราสารศุกูกครั้งแรกของไทย

บลจ.เอ็มเอฟซี จับมือ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) แนะนำการลงทุนในตราสารศุกูกครั้งแรกของไทย

PR
PR News / PR NEWS
12 Jul 2018 | 3:24 pm 7579

บลจ.เอ็มเอฟซี ร่วมมือกับ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก (M-SUKUK) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AZ Multi Asset MAMG Global Sukuk Fund ชนิด unit class A-ME (USD ACC) เพียงกองทุนเดียว โดยเป็นกองทุนแรกของไทยที่ลงทุนในตราสารศุกูกตามหลักศาสนาอิสลาม เปิดขายครั้งแรกวันที่ 11-31 กรกฎาคม 2561

ประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก (M-SUKUK) เป็นกองทุนแรกของไทยที่ลงทุนในตราสารศุกูก (Islamic Fixed Income) ตามหลักของศาสนาอิสลาม ซึ่งตราสารศุกูกเป็นตราสารแสดงสิทธิในการได้รับผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง ได้รับผลตอบแทนคงที่ (Fixed Rate) จากการถือตราสารศุกูก โดยไม่ใช่ดอกเบี้ย เช่น ค่าเช่า หรือส่วนแบ่งกำไร เป็นต้น

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก หรือกองทุนเปิด M-SUKUK จะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ AZ Multi Asset MAMG Global Sukuk Fund ชนิด unit class A-ME (USD ACC) ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ  ซึ่งกองทุนดังกล่าวมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนในตราสารศุกูก รวมถึงหลักทรัพย์ภาครัฐ และหรือหลักทรัพย์ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ หลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ หลักทรัพย์ภาคเอกชน และหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ ที่สอดคล้องตามหลักชารีอะห์ ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะที่ปรึกษาชารีอะห์ของกองทุนตามแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนจากประเทศในตะวันออกกลางและในทวีปเอเชีย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศ  Luxemburg

พัณณรัชต์ บรรพโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุนของเอ็มเอฟซี กล่าวว่า เราเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามกองทุนแรกของไทย คือกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกฟันด์ ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่ลงทุนทั้งในตราสารทุน และตราสารหนี้ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม และยังมีกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาวสำหรับเป็นทางเลือกในการลงทุนเพื่อการประหยัดภาษี โดยลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST เปิดเผยว่า บริษัทเล็งเห็นว่ากลุ่มนักลงทุนชาวมุสลิมในประเทศมีช่องทางการลงทุนในตลาดเงินของไทยค่อนข้างจำกัด และยังขาดผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับหลักศาสนาในการให้คำแนะนำการลงทุนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการส่งเสริมเรื่องดังกล่าวจึงมีการให้บริการ KTBST Islamic Wealth Management ที่ให้บริการที่ปรึกษาการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ปัจจุบันมีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้คำแนะนำ (AUA) อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีซื้อขายหุ้นตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Equity Account) บัญชีการออมหุ้นอัตโนมัติ (Islamic Smart DCA) บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติอัจฉริยะตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Smart Algo) กองทุนส่วนบุคคลตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Private Fund) ตัวแทนซื้อขายกองทุนรวมตามหลักศาสนาอิสลาม (Selling Agent for Islamic Mutual Fund) เช่น Islamic LTF และ Islamic RMF เพื่อลดหย่อนภาษี

BACK TO TOP