บลจ.เกียรตินาคินภัทร ชูกองทุนแฟล็กชิป KKP G-THEME-H - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

บลจ.เกียรตินาคินภัทร ชูกองทุนแฟล็กชิป KKP G-THEME-H

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ชูกองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED (KKP G-THEME-H) เป็นกองทุนเด่นตัวใหม่ ด้วยกลยุทธ์รวบรวมการลงทุนตามธีมที่ได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของโลกหลากหลายธีมไว้ในกองทุนเดียว

ยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้แนวโน้มการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ออกแบบกองทุนเปิด KKP G-THEME-H มาเป็นหนึ่งในกองทุนแฟล็กชิปตัวใหม่

โดยมีกลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า Thematic Investment หรือการกระจายการลงทุนตามกรอบการลงทุนสำคัญของโลกหลากหลายธีม นอกจากนั้น กองทุน KKP G-THEME-H ยังมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ถือเป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ รวมทั้งสามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนระยะสั้นเพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนระยะยาว

ยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

“สภาวะตลาดการลงทุนในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา สะท้อนถึงมุมมองว่าเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น โดยกระแสเงินลงทุนไหลเข้าลงทุนในตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานและไหลออกจากตลาดพันธบัตร ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากระดับร้อยละ 1.12 เมื่อต้นเดือนมาแตะที่ระดับร้อยละ 1.6 ในปัจจุบัน

ในขณะที่ตลาดหุ้นโลกมีความผันผวนเพิ่มขึ้น จากการปรับลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่มีมูลค่าแพง เช่น กลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มธุรกิจสื่อสาร ไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มูลค่าถูกกว่า เช่น กลุ่มพลังงานและกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

ทั้งนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร มองว่าเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มูลค่า 1.9 ล้านล้านเหรียญที่กำลังจะประกาศใช้ และท่าทีที่ชัดเจนของธนาคารกลางต่างๆ ที่จะยังคงนโยบายแบบผ่อนคลายในปีนี้ จะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นโลกในระยะต่อจากนี้

บลจ.เกียรตินาคินภัทร จึงได้พัฒนากองทุน KKP G-THEME-H เป็นหนึ่งในกองทุนเด่น สำหรับเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุนไทย โดยกลยุทธ์การทยอยจัดสรรเงินเข้าไปลงทุนในธีมลงทุนที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจใหม่จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนหุ้นโลกได้ในระยะยาว” ยุทธพล กล่าว

สำหรับรายละเอียดและแนวทางการลงทุนในปัจจุบันของกองทุน KKP G-THEME-H (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง) มีดังนี้

 1. ธีมการอุปโภคบริโภครูปแบบใหม่ (New Consumers) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น
  • Amplify Online Retail ETF
  • Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
 2. ธีมแกนหลักของระบบเทคโนโลยี (Technology Backbone) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น
  • ETFMG Prime Cyber Security ETF
  • iShares PHLX Semiconductor ETF
  • First Trust Index NextG ETF
  • First Trust Cloud Computing ETF
  • ETFMG Prime Mobile Payments ETF
  • iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
 3. ธีมการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น
  • SPDR S&P Biotech ETF
  • iShares U.S. Medical Devices ETF
  • iShares Global Healthcare ETF
 4. ธีมธุรกิจคุณภาพดี (Quality) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น
  • iShares MSCI USA Quality Factor ETF
 5. ธีมการทวนกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจ (Deglobalization and race to supremacy) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น
  • SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
  • ROBO Global Robotics and Automation Index ETF
  • iShares MSCI China ETF
 6. ธีมทางเลือกอื่นในการเก็บรักษามูลค่านอกเหนือจากสกุลเงิน (Alternative store of value) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น
  • ETF ที่ลงทุนในหุ้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองทองคำ
 7. ธีมสิ่งแวดล้อม (Environment) ตัวอย่างหน่วยลงทุน เช่น
  • iShares Global Clean Energy ETF

คำเตือน :  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม

อ่านเพิ่มเติม : ปัจจัยเสี่ยงการลงทุนยุคหลังโควิด


ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine

BACK TO TOP