DBS เผยความพร้อมเปิดตัวเตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons” - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • DBS เผยความพร้อมเปิดตัวเตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons”

DBS เผยความพร้อมเปิดตัวเตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons”

โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) ขยายระดับการสอน เปิดหลักสูตรเตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons” สำหรับเด็กเล็กวัย 2-3 ปี  นำหลักสูตร EYFS จากอังกฤษผสมผสานความเป็นไทย

ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) กล่าวว่า จากบทความและงานวิจัยพบว่า ช่วงอายุ 1-3 ปี นับเป็นช่วงนาทีทองแห่งการเรียนรู้ ความเฉลียวฉลาด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากแทบเป็นนาทีต่อนาที หากไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีจะทำให้เสียโอกาสมาก เด็กในวัยนี้จึงต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากพ่อแม่ และครูที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านพัฒนาการเด็กเล็กร่วมกัน เพื่อให้สมองได้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ

“เราเชื่อมั่นว่า DBS Mini Dragons มีศักยภาพอย่างเต็มเปี่ยมในการจัดการเรียนการสอน ที่จะพัฒนาทักษะสำคัญของเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กในทุกๆ ด้าน”

ด้าน ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเด่นที่แตกต่างที่ทำให้โรงเรียนของเรามีคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ คือการมีองค์ประกอบสำคัญครบ 6 ประการ ได้แก่ 1. การดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน  คือ หลักสูตรอังกฤษที่ปรับให้เข้ากับปริบทของไทย ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ความเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ไม่ทิ้งวัฒนธรรมไทย

2.อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนแต่ละส่วนเหมาะสมกับแต่ละวัยเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 3.การมีคุณครูที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอน ซึ่งคุณครูที่ DBS เป็นคุณครูที่จบตรงและมาจากประเทศอังกฤษ 100% 4.ทีมงานที่ดี มีความสามารถและความเอาใจใส่

ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS

5.นอกจากหลักสูตรที่แข็งแกร่งแล้วยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Extended Day คือมีเวลาเรียนที่ยาวกว่าโรงเรียนนานาชาติทั่วๆ ไป ตามแบบโรงเรียนเอกชนชั้นนำในประเทศอังกฤษ ซึ่งทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัด และ 6. ครูผู้เชี่ยวชาญระดับชาติในสาขาต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ มาให้ความรู้ฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมแก่นักเรียน

“การรองรับการแข่งขันในตลาดที่ดีทีสุด คือการพัฒนาจุดเด่นที่แตกต่างของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงในระดับโลกโดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนไปตามทิศทางความถนัดของแต่ละคน เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกและน่าสนใจ ทำให้เด็กเข้าใจและมีความรู้ลึกซึ้งในระดับที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ การเปิดระดับชั้นเตรียมอนุบาลที่ DBS Mini Dragonsคือการเริ่มต้นปูพื้นฐานที่ดีต่อการพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และทักษะเด็กนักเรียนตั้งแต่แรกเริ่มอย่างมีคุณภาพ”

Mark McVeigh ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS)

ด้าน Mark McVeigh ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) กล่าวเสริมว่า ด้วยความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ปกครองในกลุ่มนี้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารได้ทั่วโลก และการพัฒนานักเรียนให้มีสัมฤทธิผลรอบด้าน ดังนั้น DBS Mini Dragonsคือจุดเริ่มต้นสำคัญในการก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน ด้วยหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยของประเทศอังกฤษ เราได้แต่งตั้ง Tracey Skinner หัวหน้าครูอนุบาลและเตรียมประถมของโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนเด็กเล็กจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในอังกฤษ และดูไบ รับหน้าที่ดูแลหลักสูตร DBS Mini Dragons

Tracey Skinner หัวหน้าครูอนุบาลและเตรียมประถมของโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS)

Tracey Skinner กล่าวเพิ่มเติมว่า เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้ DBS Mini Dragonsเป็นศูนย์การเรียนรู้ในระดับชั้นเตรียมอนุบาลที่ดีทีสุดในระดับภูมิภาค โดยใช้หลักสูตร EYFS (Early Years Foundation Stage) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-Based Learning) โดยเด็กๆ จะสามารถพัฒนาทักษะทั้งได้เต็มศักยภาพ อาทิ การสื่อสารและภาษาอังกฤษ (Communication and Language) การพัฒนาด้านความแข็งแรงของร่างกาย (Physical Development) การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ สังคม และอารมณ์  (Personal, Social and Emotional Development) ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ความเข้าใจโลก (Understanding the World) และศิลปะทางการแสดงออก (Expressive Arts)

ทั้งนี้ ดร.ต่อยศ กล่าวเสริมด้วยว่า เราได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัวกว่าปีในการเตรียมการเปิดตัว เตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons” ซึ่งความยากในการเปิดตัว DBS Mini Dragonsคือการสรรหาคุณครูผู้สอนและการหาหลักสูตรการสอนที่ลงตัวสำหรับเด็กเล็กวัย 2-3 ขวบ ด้านพื้นที่การเรียนการสอน เราเตรียมการสอนเพียง 2 ห้องเรียน ซึ่งแต่ละห้องสามารถรองรับนักเรียนได้เพียง 15 คน ซึ่งปัจจุบันเราได้เปิดรับสมัครนักเรียนแล้ว โดยแบ่งการเรียนเป็น 3 เทอมต่อปี โดยค่าเรียนอยู่ที่ปีละ 449,300 บาท

BACK TO TOP