วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

logo forbes thailand LISTS
48
วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
ธุรกิจ: อาหารสัตว์และฟาร์มไก่

740 ล้านเหรียญ / 2.32 หมื่นล้านบาท
กลับเข้ามา

08 Jul 2021
#48 Thailand Richest

740 ล้านเหรียญ / 2.32 หมื่นล้านบาท
กลับเข้ามา

ในปี 2530 วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร เริ่มดำเนินกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งแรกในจังหวัดลพบุรี โดยมีกำลังการผลิต วันละ 20,000 ตัว

ก่อนจัดตั้ง บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 4 กรกฎาคม 2544 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยฟู้ด (2001) จำกัด ต่อมา 2 กรกฎาคม 2545 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ 17 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทฯ ได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อ 18 สิงหาคม 2557

BACK TO TOP