เงินติดล้อโชว์ศักยภาพนับถอยหลังเข้าตลาดฯ - Forbes Thailand

เงินติดล้อโชว์ศักยภาพนับถอยหลังเข้าตลาดฯ

บมจ. เงินติดล้อ ชูจุดแข็งธุรกิจ 1 ใน 5 บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยให้ลูกค้ารายย่อยขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศผ่านช่องทางให้บริการหลากหลายและนวัตกรกรมเทคโนโลยี พร้อมแต่งตัวเข้าตลาดหุ้นฯระดมทุนขยายธุรกิจต่อเนื่อง 

ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 1,043,542,800 หุ้น (รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขยายธุรกิจสร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานรวมถึงการปรับโครงสร้างเงินทุนในอนาคต และเดินหน้าสร้างโอกาสทางการเงินให้กับสังคมได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมตอกย้ำแบรนด์ผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในประเทศไทยเมื่อคำนวณจากยอดสินเชื่อคงค้างในปี 2562 ขณะเดียวกันปิยะศักดิ์ ยังมั่นใจถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำเพื่อลูกค้ารายย่อยที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านการบุกเบิกและนำแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-channel) โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจร และธุรกิจนายหน้าประกันภัย ภายใต้แบรนด์ “เงินติดล้อ” ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลักของธนาคารได้อย่างเพียงพอหรือทันที (Under-Banked) จากเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและทีมงานพนักงานที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสินเชื่อมากกว่า 30 ปี เงินติดล้อจึงเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในประเทศไทย ด้วยส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในประเทศไทยในปี 2562 (เมื่อคำนวณจากยอดสินเชื่อคงค้างในปี 2562 ที่ผ่านมา) และเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยที่มีอัตราการเติบโตด้านค่าเบี้ยประกันภัยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนกระทั่งติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทยในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้แก่รายย่อยในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่นายหน้าประกันภัยมืออาชีพที่มีใบอนุญาตพร้อมให้คำปรึกษาด้านประกันภัยแก่ลูกค้า ซึ่งประจำอยู่ทุกสาขาทั่วประเทศ และบริษัทประกันวินาศภัยพันธมิตรชั้นนำ 16 ราย พร้อมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครอบคลุมทั้งสินเชื่อ บัตรกดเงินสด ประกันภัย ขณะที่บริษัทยังให้ความสำคัญกับช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย (Omni-channel) โดยมุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความรวดเร็วและไม่ยุ่งยากให้แก่กลุ่มลูกค้าผ่านเครือข่ายสาขามากกว่า 1,000 แห่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 74 จังหวัดทั่วประเทศ และเสริมโดยเครือข่ายการส่งต่อลูกค้าที่กว้างขวางผ่านตัวแทน การขายผ่านทางโทรศัพท์ ตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกมือสอง และสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวมทั้ง Call center 24 ชม. และช่องทางออนไลน์ของบริษัท ตลอดจนแอปพลิเคชันไลน์ (Line Business Connect) Tid Lor Connect ซึ่งช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงบริการด้านการเงินให้กับประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทย (Long-tail Segment) ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ใช้แรงงานและพนักงานบริษัทที่มีรายได้และเงินหมุนเวียนที่ไม่แน่นอนและมีข้อมูลประวัติทางการเงินที่จำกัด นอกจากนี้ เงินติดล้อยังได้พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานความเชี่ยวชาญทางด้านการบริการทางการเงินเข้ากับเทคโนโลยีทีสร้างขึ้นโดยเฉพาะและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การสร้างแบบจำลองให้คะแนนระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System) ในการประเมินตำแหน่งที่ตั้งสาขา โปรแกรมถามตอบอัตโนมัติ (Chatbot) กระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ การออกแบบระบบอนุมัติสินเชื่อจากข้อมูลคะแนนเครดิตของลูกค้า เป็นต้น ปิยะศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้เงินติดล้อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจที่แข็งแกร่งได้ในปัจจุบัน คือ การสร้างค่านิยมของชาวเงินติดล้อมากกว่า 5,000 คน ทั่วประเทศ เพื่อหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร โดยในปี 2560 เงินติดล้อริเริ่มสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบชาวเงินติดล้อ และสร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทดลอง ความร่วมมือร่วมใจผ่านกระบวนการทำงานด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในธุรกิจยุคดิจิทัลและก้าวเดินในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและนายหน้าประกันภัย ควบคู่กับการสร้างโอกาส เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ดีขึ้นและมีชีวิตหมุนต่อได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เงินติดล้อยังให้ความสำคัญกับการจัดทำโครงการเพื่อสังคมในรูปแบบ Creating Share Value (CSV) โดยได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในปี 2555 ก่อนจะขยายโครงการไปสู่ชุมชนภายใต้ “โครงการนำความรู้สู่ชุมชนเพื่อชีวิตหมุนต่อได้” (Financial Education) ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมไปแล้วทั้งสิ้นมากกว่า 3,902 คน ข้อมูล (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) โดยมุ่งให้ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน การบริหารรายรับรายจ่าย การออม การคำนวณอัตราดอกเบี้ย การจัดการด้านการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงประโยชน์จากความคุ้มครองด้านประกันภัยและ พ.ร.บ. รวมถึงให้พนักงานเงินติดล้ออาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ลูกค้าและสร้างโอกาสทางความรู้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน อ่านเพิ่มเติม:  กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผย 4 กลยุทธ์ปี 64 ฝ่าโควิดด้วยเกมธุรกิจจากดิจิทัล