ซีพีเอฟ รายงานยอดขายปี 61 จำนวน 541,937 ล้านบาท เติบโต 8% จากปีก่อน - Forbes Thailand

ซีพีเอฟ รายงานยอดขายปี 61 จำนวน 541,937 ล้านบาท เติบโต 8% จากปีก่อน

PR / PR NEWS
23 Feb 2019 | 07:30 AM
READ 6530

ซีพีเอฟรายงานยอดขายปี 61 จำนวน 541,937 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 จากปีก่อน สัดส่วนยอดขายกิจการต่างประเทศร้อยละ 67 หนุนการเติบโตต่อเนื่อง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารมีการลงทุนใน 17 ประเทศทั่วโลก รายงานผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยยอดขายจำนวน 541,937 ล้านบาท และกำไรสุทธิของบริษัทจำนวน 15,531 ล้านบาท นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) กล่าวถึงสถานการณ์ธุรกิจในภาพรวมว่า หากพิจารณาผลการดำเนินธุรกิจในสกุลเงินของแต่ละประเทศ ซีพีเอฟจะมีการเติบโตของยอดขายถึงร้อยละ 12 โดยมองว่าในปี 2562 นี้ น่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องจากปี 2561 ร้อยละ 8-10 จากการเติบโตต่อเนื่องของกิจการในต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการขยายงานทั้งธุรกิจสัตว์บกและสัตว์น้ำ นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นอกเหนือไปจากการให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาสินค้าอาหารที่มีรสชาติสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น การพัฒนาสูตรอาหารที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลก ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษัทต้องให้ความสำคัญ โดยมีการเปิดร้านอาหารฮาร์เบอร์ บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลที่ไอคอนสยาม ซึ่งเป็นการร่วมมือกับไห่หลายกรุ๊ป ผู้นำด้านร้านอาหารบุฟเฟ่ต์จากไต้หวัน น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ ได้กล่าวว่า หลังจากที่มีการเกิดขึ้นของโรคตายด่วน หรือ EMS และโรคท้องถิ่นอื่นๆ เช่น EHS ในหลายประเทศในเอเซีย บริษัททราบแนวทางจัดการแก้ไขจึงได้มีการขยายการดำเนินธุรกิจในประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ทำให้วันนี้มีการลงทุนธุรกิจสัตว์น้ำใน 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย จีน เวียดนาม อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บราซิล และสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมามียอดขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 74,513 ล้านบาท คาดว่า ยอดขายปี 2562 นี้น่าจะเติบโตได้มากกว่า 15% และน่าจะมีอัตรากำไรที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกิจการในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวัน ที่ 7 กันยายน 2561 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท