กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แถลงผลประกอบการประจำปี 2559 - Forbes Thailand

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แถลงผลประกอบการประจำปี 2559

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แถลงผลประกอบการประจำปี 2559 ด้วยยอดเบี้ยรับประกันรวม 55.8 พันล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ จำนวน 14.9 พันล้านบาท ด้านการลงทุน มียอดการลงทุนรวมที่ 192.7 พันล้านบาท ด้วยการลงทุนอย่างมีเสถียรภาพ โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหุ้นทุน ร้อยละ 6 พันธบัตร ร้อยละ 85 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 4 ตราสารการเงินระยะสั้น ร้อยละ 1 และการลงทุนด้านอื่นๆ อีกร้อยละ 4 ซึ่งการลงทุนเหล่านี้ได้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับการประมาณการของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยต่า และมีความท้าทายตลอดปีที่ผ่านมา ในปี 2559 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนำคารจำนวน 6.4 พันล้านบาทผ่านช่องทางตัวแทน 6.1 พันล้านบาท และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร 227 ล้านบาท “ในปีนี้ บริษัทวางแผนกลยุทธ์ “การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเข้าถึง และการบริหารแคมเปญที่จะนำไปสู่ความสามารถในการเพิ่มผลกำไร และเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า” มร.เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าว ขณะที่ ปรมาศิริ มโนลม้าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย กล่าวว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคารจำนวน 6.4 พันล้านบาท ผ่านช่องทางตัวแทน 6.1 พันล้านบาท และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร 227 ล้านบาท ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มการแนะนำและขายผลิตภัณฑ์บางตัวผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเลือกกลุ่มสินค้าที่เข้าใจง่าย และให้ความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น ไอเจน (iGen) ไอไฟน์ (iFine) และ ไอโปรเทคเอส (iProtect S) ในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ความคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น” ด้าน ภฤตยา สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารงานลูกค้า กล่าวว่า “วันนี้อยากจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ที่สะท้อนถึงความสาเร็จของกรุงไทย-แอกซ่า ในปีที่ผ่านมา เริ่มจำกความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดที่กลุ่มแอกซ่า ได้รับการประกาศให้เป็น “แบรนด์ประกันที่มีมูลค่าสูงสุด อันดับ 1 ของโลกต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน” และติดอันดับ Top 3 แบรนด์ที่ให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุด ด้านการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หรือ Net Promoter Score (NPS) กรุงไทย-แอกซ่า ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทอันดับ 1 ในเอเชีย และอันดับที่ 2 ของโลก ด้านความรับผิดชอบขององค์กร โดยกลุ่มแอกซ่า จำกการประเมินโดยการใช้ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบขององค์กรของดาวน์โจนส์ ซึ่งให้ความสาคัญกับการสร้างคุณค่าแบบยั่งยืน ความสำเร็จเหล่านี้ สร้างความโดนเด่นให้กรุงไทย-แอกซ่า ด้านการสนับสนุนมนุษยชาติ สังคม และความยั่งยืนของชุมชนในภาพรวม มิใช่เพียงมุ่งเน้นประโยชน์และผลกาไรเป็นพื้นฐาน”