ฟอร์บส ไพรเวทดินเนอร์ - Forbes Thailand

ฟอร์บส ไพรเวทดินเนอร์

FORBES THAILAND / ADMIN
13 Sep 2018 | 08:23 PM
READ 28800
Forbes Thailand ร่วมกับ Forbes Media LLC จัดงาน “Forbes Private Dinner” โดยมี Mr. Steve Forbes, Chairman และ Editor-in-Chief จาก Forbes Media สหรัฐอเมริกา เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “Fact and Comment: Outlook of the World Economy” ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญกว่า 20 ท่าน อาทิ ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร คุณโชคดี วิศาลสิงห์ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ คุณแดน ชินสุภัคกุล คุณทศ จิราธิวัฒน์ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม คุณประพันธ์ ศิริวิริยะกุล คุณพลภัทร สุวรรณศร ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ คุณวริศ ยงสกุล คุณวรชัย พิจารณ์จิตร คุณศุภชัย เจียรวนนท์ คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ คุณสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ คุณสมโภชน์ อาหุนัย คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ (เจียรวนนท์) คุณทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ และ Mr. William Adamopoulos ทั้งนี้งานดังกล่าว จัดขึ้นที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา