เส้นทางสู่ South East Asia Digital Hub - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

เส้นทางสู่ South East Asia Digital Hub

Forbes Thailand
Forbes Thailand / Admin
30 Mar 2018 | 11:17 am 2320

การเดินทางไปสู่เป้าหมายของการเป็น South East Asia Digital Hub มีภารกิจหลายด้านที่ต้องเร่งดำเนินการ

ประเทศไทยจะต้องสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในด้านต่างๆ สำหรับขับเคลื่อนประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 และนำไปสู่การเป็น South East Asia Digital Hub โดยต้องก้าวผ่านความท้าทายนานัปการในปัจจุบัน เช่น กับดักรายได้ปานกลาง ขีดความสามารถของภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม อย่างไรก็ตาม เราก็มีจุดแข็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของตลาดการเงิน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมรวมถึงขนาดของตลาดภายในประเทศและการพึ่งพาการส่งออก เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำาเนินงานสู่การเป็น South East Asia Digital Hub เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช.จึงได้จัดภารกิจภายในองค์การเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดกลุ่มภารกิจเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. กลุ่มภารกิจศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเชิงลึก (Intelligence Unit) รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เฝ้าระวัง และติดตามทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้งยังเป็นหน่วยงานที่เจาะข้อมูลเชิงลึกของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทยเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาและจัดทำ Digital GDP และคาดการณ์ทิศทางเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

2. กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) เพื่อให้ยุทธศาสตร์ข้างต้นได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มภารกิจนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำาหนดแนวทางของแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้ง (1) ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับภาคธุรกิจสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพในภาคการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (2) ด้านดิจิทัลเพื่อสังคม ด้วยการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ และ (3) ด้านรัฐบาลดิจิทัลยกระดับกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล สู่การเป็น Open Government

3. กลุ่มภารกิจโครงสร้างพื้นฐาน (Fundamental Unit) รับผิดชอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน พื้นน้ำา ในอากาศ หรืออวกาศ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เหมาะแก่การขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนา/ปรับปรุง กฎระเบียบ มาตรฐาน ให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์

4. กลุ่มภารกิจสนับสนุน (Facilitator Unit) รับผิดชอบในการพลิกโฉมภาครัฐสู่การให้บริการที่เป็นเลิศควบคู่กับการสร้างความโปร่งใสในระบบราชการ ซึ่ง สดช. มีจุดแข็งด้วยการมีกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการพัฒนาโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ กลุ่มภารกิจนี้ยังมีหน้ารับผิดชอบในการยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยสู่ความเป็นสากลในเวทีโลก โดยสร้างความร่วมมือการทำงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ (International Organization) ได้แก่ OECD, ITU, ASEAN, APSCO และ APT เป็นต้น

เมื่อเราฝันที่จะเป็น South East Asia Digital Hub และได้จัดวางภารกิจภายในเพื่อสนับสนุนสู่ฝันของเราแล้ว ในการดำาเนินภารกิจภายนอก เราได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนด้วยโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการ “เน็ตประชารัฐ” หรือ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในประเทศไทย ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศภายในปี 2560 และขยายให้ครอบคลุม 74,965 หมู่บ้านภายใน ปี 2561 รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ หรือ ASEAN Digital Hub เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือที่เรียกกันว่า Eastern Economic Corridor : EEC

นอกจากนี้ เราจะดำเนินการสร้างเมืองอัจฉริยะ หรือ SMART CITY 77 จังหวัดทั่วประเทศภายในระยะเวลา 5 ปี และที่สำคัญ การสร้างกำลังคนดิจิทัล (Digital Manpower) ให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ เพื่อนำาไปสู่จุดหมายปลายทางของการเป็น South East Asia Digital Hub อย่างสง่างาม

วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

 


ติดตามบทความและองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจ ได้ที่ Forbes Thailand ฉบับ กุมภาพันธ์ 2561 ในรูปแบบ e-Magazine

BACK TO TOP