ฟื้นฟูธุรกิจอสังหาฯ ควบคู่สร้างผลตอบแทนด้วย Private Equity Trust - Forbes Thailand

ฟื้นฟูธุรกิจอสังหาฯ ควบคู่สร้างผลตอบแทนด้วย Private Equity Trust

FORBES THAILAND / ADMIN
13 Nov 2020 | 11:06 AM
READ 3736

โควิด-19 ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบ เห็นได้ชัดเจนจากธุรกิจโรงแรมที่มีรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาถึงทางเลือกการลงทุนนอกเหนือจากลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว สินทรัพย์ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและกำลังเติบโต หนึ่งในนั้นคือ Private Equity Trust (PE Trust) หรือกิจการเงินร่วมลงทุน

Private Equity Trust  (PE Trust) คือ สินทรัพย์ประเภทตราสารทุนนอกตลาด ที่กำลังได้รับความสนใจในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Asset Class) ที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทย PE Trust เป็นรูปแบบการลงทุนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในปี 2557 ให้จัดตั้งขี้น ภายใต้มีเงื่อนไขการลงทุนที่ยืดหยุ่น เพื่อให้ธุรกิจที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงธุรกิจเกิดใหม่ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับกิจการที่อยู่ระหว่างการบ่มเพาะก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในการพัฒนากิจการให้เติบโตขึ้นจนกระทั่งมีความพร้อมที่จะเข้าถึงเงินทุนโดยการระดมทุนจากประชาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตต่อไป   โครงสร้างของ PE Trust เป็นอย่างไร โครงสร้างของ PE Trust ประกอบด้วย ทรัสตี (Trustee) ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินและกำกับดูแลให้การบริหารงานของทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีผู้จัดการทรัสต์ (Trust Manager) ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากทรัสตีให้บริหารจัดการกองทรัสต์และจัดหาผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กองทรัสต์ ต้องบอกว่าในภาวะที่มูลค่าสินทรัพย์ปรับตัวลง หลายคนคงมองเป็นโอกาสในการเข้าไปจังหวะลงทุน พร้อมกับการพิจารณาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนและมีการวางแผนลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง Private Equity Trust  คือการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดที่น่าสนใจในและตอบโจทย์การลงทุนได้อย่างดีภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ เนื่องจาก PE Trust นั้นมีกลยุทธ์การลงทุนในช่วงเศรษฐกิจถดถอย เช่น การลงทุนในสินทรัพย์หรือบริษัทที่ประสบปัญหา (Distressed Assets) และทำให้สินทรัพย์หรือบริษัทที่มีความสามารถฟื้นตัวกลับมา (Turnaround) ทำให้มีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ของอัตราผลตอบแทนที่ต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์  ขณะเดียวกันยังให้อัตราผลตอบแทนคาดหวังที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น PE Trust  จึงเป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนต่างประเทศในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation)   เงื่อนไขผู้ลงทุนใน PE Trust ผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป โดยจำกัดเฉพาะผู้ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน ไม่จำกัดจำนวน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่เกิน 10 ราย  
  • ผู้ลงทุนสถาบัน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และกองทุนรวมเป็นต้น
  • ผู้ลงทุนรายใหญ่ เช่น นิติบุคคลที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป และมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ถ้านับรวมเงินฝากต้องมีเงินลงทุนตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือ บุคคลธรรมดา ซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป และมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ถ้านับรวมเงินฝากต้องมีเงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป เป็นต้น
KTBST SEC มองว่า สถานการณ์การระบาด โควิด-19 ทำให้ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างหนัก และกำลังต้องการเงินทุนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจอย่างมาก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวซึ่งประเทศไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก  ดังนั้นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนทำเลท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับการเข้าไปลงทุนในแบบรูปแบบ Private Equity Trust ด้วยโมเดลและกลยุทธ์การร่วมลงทุนเพื่อซื้อกิจการ รีสอร์ท และโรงแรม นำมาปรับปรุงตกแต่งใหม่ (Renovate) เปลี่ยนตำแหน่งทางการตลาด (Reposition) และเปลี่ยนชื่อแบรนด์ (Rebrand)  ทำให้สินทรัพย์เกิดมูลค่าเพิ่มและสามารถขายโรงแรมออกเพื่อทำกำไร และ จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน ทั้งนี้ KTBST SEC ในฐานะผู้ก่อตั้งกองทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ร่วมกับ บริษัท เดซติเนชั่น แคปปิตอล พีทีอี จำกัด  (DC) ผู้บริหารทรัพย์สินที่เชี่ยวชาญธุรกิจโรงแรม โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC เป็นทรัสตี (Trustee) ร่วมกันจัดตั้งกองทรัสต์  “DESCAP 1 Private Equity Trust หรือ DESCAP1 เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 DESCAP1 จึงอาจเป็นสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงให้กับผู้ลงทุน  แล้วยังเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจโรงแรมกลับมาดำเนินการ และช่วยกระตุ้นการจ้างงาน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุน นอกจากจะได้ผลตอบแทนในการลงทุนแล้ว ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย บทความโดย KTBST

ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine