WORLD / GLOBAL

The World’s Most Powerful People 2016 จากคนกว่า 7.4 พันล้านคนบนโลก 74 คนนี้คือบรรดาบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการกำหนดวิถีความเป็นไปของโลก ในทุกๆ ปี Forbes จะจัดทำทำเนียบของบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกโดยคัดเลือกบุคคลหนึ่งคนเป็นตัวแทนสำหรับประชากรโลก 100 ล้านคน โดยในขั้นตอนของการคัดเลือก เราจะเฟ้นหาบุคคลสำคัญมา 100 คน และทำการตรวจสอบในสี่

Update : 10 มีนาคม 2560

View : 873


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 9,004

WORLD

ถึงเวลา Glaxo เยียวยาธุรกิจ

Update : 19 มกราคม 2560

View : 601

WORLD

ทีมมูลค่าสูงที่สุดในโลก

Update : 18 มกราคม 2560

View : 1,655

WORLD

คัดดาวเด่นนักกีฬาค่าตัวแพงที่สุดในโลก

Update : 11 พฤศจิกายน 2559

View : 571

WORLD

แบรนด์มูลค่าสูงสุดของโลก

Update : 31 สิงหาคม 2559

View : 2,511

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย