WORLD / AMERICA

พ่อลูกกูรูจัดพอร์ทลงทุน ทฤษฏี Modern Portfolio Theory นับเป็นรากฐานสำคัญในการบริหารจัดการทางการเงินของโลก แต่นักคณิตศาสตร์จาก Boston คู่นี้ยกเครื่องทฤษฎีการจัดพอร์ทสู่อีกระดับ และสามารถเอาชนะตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จ ในบรรดานักวิชาการทั้งหลาย มีน้อยคนนักที่จะผลิตผลงานให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกได้เท่า Harry Marko

Update : 07 กันยายน 2560

View : 634


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 14,733

WORLD

กำไรมหาศาลจากกำไล

Update : 06 กันยายน 2560

View : 706

WORLD

60 เศรษฐินีสหรัฐฯ สู้แล้วรวยด้วยฝีมือตนเอง

Update : 30 สิงหาคม 2560

View : 827

WORLD

แกร่งดั่งหินผา

Update : 02 กันยายน 2560

View : 596

WORLD

สร้างความยิ่งใหญ่ให้ Poughkeepsie อีกครั้ง

Update : 26 สิงหาคม 2560

View : 433

WORLD

เรื่องลับลวงพรางของ Sheldon Yellen (ตอน 2) : องค์กรธุรกิจแบบ

Update : 20 สิงหาคม 2560

View : 584

WORLD

เรื่องลับลวงพรางของ Sheldon Yellen (ตอน 1) : จากเด็กเร่ร่อนส

Update : 20 สิงหาคม 2560

View : 598

WORLD

สานฝันงานกุศลจากรุ่นพ่อ

Update : 12 สิงหาคม 2560

View : 334

WORLD

Josh Kushner พี่น้องคนละขั้ว

Update : 27 กรกฎาคม 2560

View : 552

WORLD

Phillip Frost มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ

Update : 26 พฤษภาคม 2560

View : 3,883Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย