SPECIAL ISSUE

มัดแมนเตรียมเข้าตลาด เอ็ม เอ ไอ ปั้น Greyhound ของไทยสู่ระดับโลก มัดแมน บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในแฟรนไชส์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม Dunkin’ Donuts, Au Bon Pain, Baskin Robbins, Greyhound เตรียมเสนอขายหุ้น IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 12 เดือนนี้ พร้อมวิสัยทัศน์สร้างแฟรนไชส์และแบรนด์ Greyhound Cafe ให้โด่งดังในตลาดต่างประเทศ เรื่อง: ดรณ

Update : 08 สิงหาคม 2559

View : 5,276


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,952

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)