SPECIAL ISSUE

The Fintech 50 พลิกโฉมอนาคตโลกการเงิน ตอนที่2 เช่นเดียวกับที่ Amazon เปลี่ยนวิธีการซื้อสินค้าของเรา และ Apple คิดใหม่ทำใหม่ในการจัดการกับธุรกิจเพลง อีกไม่นานนับจากนี้การพลิกโฉมหน้าการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งผล กระทบต่อเงินทองของคุณในทุกมิติ ไล่เรียงตั้งแต่การหาเงินการเก็บออม การลงทุน ไปจนถึงการใช้จ่ายเงิน ซึ่งอาจจะเป็นการพลิกโฉมแบบฉับพ

Update : 05 สิงหาคม 2559

View : 3,205

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader