SPECIAL ISSUE

The Fintech 50 พลิกโฉมอนาคตโลกการเงิน ตอนที่2 เช่นเดียวกับที่ Amazon เปลี่ยนวิธีการซื้อสินค้าของเรา และ Apple คิดใหม่ทำใหม่ในการจัดการกับธุรกิจเพลง อีกไม่นานนับจากนี้การพลิกโฉมหน้าการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งผล กระทบต่อเงินทองของคุณในทุกมิติ ไล่เรียงตั้งแต่การหาเงินการเก็บออม การลงทุน ไปจนถึงการใช้จ่ายเงิน ซึ่งอาจจะเป็นการพลิกโฉมแบบฉับพ

Update : 05 สิงหาคม 2559

View : 1,577


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,907

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)