SPECIAL ISSUE

Asiola และ เจ-มณฑล จิรา สื่อกลางระดมทุนสู่ศิลปิน แวดวงการเงินและบันเทิงช่างดูห่างไกลกัน แต่ในที่สุด FinTech เทคโนโลยีทางการเงินก็เชื่อมสองโลกนี้เข้าด้วยกันได้ เรื่อง: ดรณ์ มาลัยธรรม ภาพ: บจ. เอซิโอลา Asiola ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2558 เพื่อเป็นช่องทางระดมทุนสาธารณะเพื่อศิลปินโดยเฉพาะ ในรูปแบบของการให้ผลตอบแทนแก่ผู้สนับสนุน แลกเปลี่ยนกับเงินท

Update : 22 กรกฎาคม 2559

View : 4,102


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 9,130

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้