SPECIAL ISSUE

Asiola และ เจ-มณฑล จิรา สื่อกลางระดมทุนสู่ศิลปิน แวดวงการเงินและบันเทิงช่างดูห่างไกลกัน แต่ในที่สุด FinTech เทคโนโลยีทางการเงินก็เชื่อมสองโลกนี้เข้าด้วยกันได้ เรื่อง: ดรณ์ มาลัยธรรม ภาพ: บจ. เอซิโอลา Asiola ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2558 เพื่อเป็นช่องทางระดมทุนสาธารณะเพื่อศิลปินโดยเฉพาะ ในรูปแบบของการให้ผลตอบแทนแก่ผู้สนับสนุน แลกเปลี่ยนกับเงินท

Update : 22 กรกฎาคม 2559

View : 7,806

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader