PR News / THAILAND

ประชุมผู้ถือหุ้นโพสต์ พับลิชชิง

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมผูัถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) โดยในโอกาสนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสะท้อนถึงการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของบริษัท ที่ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทสิ่งพิมพ์ แต่จะมุ่งสู่การพัฒนาเนื้อหาที่หลากหลาย รวมถึงการรุกตลาดดิจิทัลอย่างจริงจัง


Admin System Web
Administrator

Update : 03 พฤษภาคม 2560

View : 389vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 14,503

Most Popular
1

สัมผัสปรากฏการณ์ครั้งใหม่ อัครสถานหรู มู

Update : 27 มิถุนายน 2560

view : 27,487

2

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สร้างโรงงานสาขานรา

Update : 04 สิงหาคม 2559

view : 4,391

3

“แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์” ค

Update : 12 พฤษภาคม 2560

view : 2,389

top list

แกะรอยที่มาของเงินบาทแข็งค่าและมุมมองในระยะต่อไป..

Update : 06 กันยายน 2560

view : 5,130

ประเทศไทยกับปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ..

Update : 27 กรกฎาคม 2560

view : 2,720

ผลการเลือกตั้งอังกฤษไม่ส่งผลดีต่อ Theresa May..

Update : 28 มิถุนายน 2560

view : 1,174


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย