PEOPLE / THE NEXT TYCOONS

AIT จับจังหวะไอทีเปลี่ยนโลก หนุนพลังคลื่นลูกใหม่ในยุคดิจิทัล บททดสอบและความท้าทายใหม่ของธุรกิจไอทีอายุมากกว่า 2 ทศวรรษกำลังถูกส่งมอบไปยังลูกไม้ใกล้ต้นรุ่นล่าสุด กระแสการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อพลิกโอกาสทางธุรกิจหรือ digital transformation ไม่เพียงสร้างแรงสั่นสะเทือนให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัว หากแต่ยังเป็นโอกาสและความท้าทายของธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับร

Update : 26 มีนาคม 2560

View : 22


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 9,004

PEOPLE

บิ๊ก คาเมร่า ปักหลักเจ้าสังเวียนตลาดกล้อง

Update : 11 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,225

PEOPLE

รุ่น 2 กลุ่มฮาโก้ต่อยอดธุรกิจหมื่นล้าน

Update : 25 ธันวาคม 2559

View : 1,754

PEOPLE

ความท้าทายที่ถูกส่งต่อ

Update : 13 ธันวาคม 2559

View : 749

PEOPLE

แพทย์หัวใจศิลป์ ดีเอ็นเอแห่ง “อัศดามงคล”

Update : 25 ตุลาคม 2559

View : 890

PEOPLE

พิธาน องค์โฆษิต ดัน KCE เป็นเบอร์หนึ่งของโลก

Update : 19 ตุลาคม 2559

View : 5,413

PEOPLE

สมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ จูง “เด็กสมบูรณ์” บุกครัวโลก

Update : 28 กันยายน 2559

View : 2,050

PEOPLE

ประธานวงศ์ พรประภา ติดปีกสยามกลการอุตสาหกรรม

Update : 30 สิงหาคม 2559

View : 1,695

PEOPLE

คลื่นลูกใหม่นำทัพอินเด็กซ์ ก้าวที่หมื่นล้านในอาเซียน

Update : 05 กรกฎาคม 2559

View : 5,651

PEOPLE

ปั่นสองล้อสู่เส้นชัย แบบ LA Bicycle

Update : 28 มิถุนายน 2559

View : 2,172Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย