PEOPLE / FABULOUS 40s & 50s

พิศาล รัชกิจประการ แห่ง AMA โลดแล่นนาวาพันล้าน AMA ฝ่าคลื่นธุรกิจเดินเรือภูมิภาคตอบโจทย์ลูกค้าผู้ผลิตน้ำมันปาล์มระดับโลก พิศาล รัชกิจประการ กัปตันผู้ขับเคลื่อนนาวามุ่งมั่นสร้างการเติบโตมากกว่า 25% ต่อปีและทำรายได้กว่า 1 พันล้านบาทในปีนี้ โอกาสทางธุรกิจที่เล็งเห็นจากการแตกยอดกิจการค้าน้ำมันของครอบครัวภายใต้บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด (ปัจจุบ

Update : 13 พฤษภาคม 2560

View : 649


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,881

PEOPLE

สุเวทย์ ธีรวชิรกุล จัดทัพ “เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” สู้ศึกสมรภู

Update : 05 พฤษภาคม 2560

View : 4,840

PEOPLE

ไพบูลย์ อังคณากรกุล สู่ทศวรรษใหม่อาซีฟาหมื่นล้าน

Update : 05 เมษายน 2560

View : 21,992

PEOPLE

ชาติชาย พานิชชีวะ ก่อร่างสร้าง CHEWA ให้เติบโต

Update : 29 มีนาคม 2560

View : 1,217

PEOPLE

สุนทรี จรรโลงบุตร ผสานการแพทย์สู่การค้า

Update : 02 มีนาคม 2560

View : 1,064

PEOPLE

ค้นความต่าง “ชิค รีพับบลิค”มากกว่าแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไทย

Update : 19 มกราคม 2560

View : 1,345

PEOPLE

สมยศ เชาวลิต พลิกชีวิตติดลบสู่ไอทีพันล้าน

Update : 06 มกราคม 2560

View : 3,352

PEOPLE

สุชาติ เจียรานุสสติ กองทุนหมื่นล้าน ล่าอสังหาฯ ทั่วเอเชีย

Update : 11 ธันวาคม 2559

View : 1,324

PEOPLE

ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ “ทุกวันคือวันแห่งการเรียนรู้”

Update : 12 พฤศจิกายน 2559

View : 1,441

PEOPLE

พิทักษ์ รัชกิจประการ ขยายอาณาจักรพีที

Update : 23 สิงหาคม 2559

View : 10,977Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)