PEOPLE / FABULOUS 40s & 50s

จักรพงษ์ คงมาลัย อาสาพา ‘มูนช็อท ดิจิตอล’ สู่โลกใบใหญ่ของงานประชาสัมพันธ์ ในโลกปัจจุบันที่ดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เกี่ยวข้องในภาพรวมของวงการสื่อสารมวลชน รวมถึงรูปแบบการกระบวนงานข่าวประชาสัมพันธ์ที่ต้องปรับตัวเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการส่งสารในฐานะคนกลางระหว่างลูกค้าและผู้บริโภค ภายในโรงกลึงเก่าย่านบรรทัดทองที่ปัจจุบันถูกนำมาสร้างและตกแต่งเป็นออฟฟิศให

Update : 08 ตุลาคม 2561

View : 1,650vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 1,641

PEOPLE

อัญชลิน พรรณนิภา พลังศรัทธาขับเคลื่อน TQM

Update : 08 กันยายน 2561

View : 901

PEOPLE

สุรชัย ชาญอนุเดช 'ซานตา เฟ่' เสิร์ฟความอร่อย

Update : 25 กรกฎาคม 2561

View : 1,633

PEOPLE

โชคชัย เลิศเธียรดำรง ขึ้นรูป Royal Porcelain ถูกใจรุ่นใหม่

Update : 23 กรกฎาคม 2561

View : 873

PEOPLE

วิศิษฏ์ เลาหพูนรังษี ครีเอทฝันปั้นแบรนด์อารียา

Update : 26 มิถุนายน 2561

View : 994

PEOPLE

อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ 'เคมีแมน' ปูนไลม์แห่งเอเชีย

Update : 21 พฤษภาคม 2561

View : 1,072

PEOPLE

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ND Rubber ล้อยางพันล้าน

Update : 08 พฤษภาคม 2561

View : 1,147

PEOPLE

‘วัชมนฟู้ด’ ผลิธุรกิจใหม่ เพิ่มรายได้แตะ 4 พันล้าน

Update : 13 เมษายน 2561

View : 6,009

PEOPLE

พงษ์ชัย อมตานนท์ นวัตกรรมนำ FORTH สู่ A BILLION

Update : 20 มีนาคม 2561

View : 6,531

PEOPLE

ศุภกิจ งามจิตรเจริญ พา ZIGA ลุยธุรกิจเหล็กโครงสร้าง หวังดัน

Update : 16 มีนาคม 2561

View : 1,288Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group