PEOPLE / THRIVING 30s

วานิตา ศรีเฟื่องฟุ้ง ร่วมปรุงรสชาติ 'เกลือพิมาย' รากฐานธุรกิจอันแข็งแกร่งที่สั่งสมจากรุ่นปู่สู่รุ่นพ่อ ผลักให้ วานิตา ศรีเฟื่องฟุ้ง เร่งบ่มประสบการณ์เพื่อผลักดัน “เกลือพิมาย” รุกตลาดต่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เกลือหินที่พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่สามารถนำมาแปรเป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ น้ำมัน ปิโตรเลียม ยา อาหาร ฯลฯ ก

Update : 22 มิถุนายน 2561

View : 276

PEOPLE

เรียกความกล้ารีแบรนด์ 'สปริงเคิล' น้ำดื่มรายเล็กผู้ท้าทายตลา

Update : 16 มิถุนายน 2561

View : 2,494

PEOPLE

ศุภชัย วรอภิญญาภรณ์ แห่ง 'ธนสรรไรซ์' เสือตัวใหม่วงการผู้ส่งอ

Update : 14 มิถุนายน 2561

View : 5,972

PEOPLE

ญาณิน พิศาลวาเลิศ 'ฟาสซิโน' พร้อมเสิร์ฟสุขภาพ

Update : 27 พฤษภาคม 2561

View : 8,185

PEOPLE

ธิญาดา ควรสถาพร ผันผงธูปสู่เชื้อเพลิงชีวมวล

Update : 17 พฤษภาคม 2561

View : 11,891

PEOPLE

ปุณยธร สุทธิพงษ์ชัย ควบ VC ไล่ล่า Unicorn

Update : 13 เมษายน 2561

View : 1,251

PEOPLE

อัญรัตน์ พรประกฤต เพชรน้ำร้อยแห่งยูบิลลี่

Update : 04 เมษายน 2561

View : 623

PEOPLE

ชิตพล วิวัฒนาเกษม บริหารจัดการร้านอาหาร สร้างสมดุล ร้านอาหาร

Update : 29 มีนาคม 2561

View : 845

PEOPLE

บัญชัย ครุจิตร เล็งพิกัดยุทธศาสตร์เจ้าพระยา

Update : 09 กุมภาพันธ์ 2561

View : 1,279

PEOPLE

แสงชัย ลิมปิโชติพงษ์ ผลักยาง 'โอตานิ' โตไกลระดับโลก

Update : 16 มกราคม 2561

View : 9,364Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader