PEOPLE / TALENTED 20s

สิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก ฝันปั้น Giztix สู่ “ยูนิคอร์น” หนุ่มวัย 25 ปีพร้อมผองเพื่อน บุกเบิกธุรกิจ e-Logistics ภายใต้ชื่อ Giztix ที่ชิงชัยมาหลากเวที พร้อมลุ้นการระดมทุนรอบ series A มุ่งหวังฟูมฟักกิจการให้เติบโตสู่ระดับยูนิคอร์น สามสหายศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรม์เลือกหันหลังให้กับธุรกิจของครอบครัว มุ่งหน้าสู่เส้นทางสตาร์ทอัพเพื่อร่วมตั้ง Giztix ธุรกิจ l

Update : 22 พฤศจิกายน 2559

View : 1,210


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,927

PEOPLE

กรวัฒน์ เจียรวนนท์ ปั้น Eko โตไกลในเอเชีย

Update : 19 เมษายน 2559

View : 3,955

PEOPLE

“คณาพญา” ก้าวที่กล้าของ “ภีร์ ไล”

Update : 24 สิงหาคม 2557

View : 3,518

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย