PEOPLE / HEROES OF PHILANTHROPY / GLOBAL

บ่มเพาะต้นกล้าแห่งปัญญา มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ Vineet และ Anupama Nayar ทุ่มเงินเดิมพัน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และหมายมั่นว่าอุปกรณ์สื่อการสอนอันเรียบง่ายไร้ซึ่งเทคโนโลยีระดับสูงจะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กในโรงเรียนแถบชนบทของอินเดียที่ขึ้นชื่อว่าไม่มีประสิทธิภาพ เรื่อง: Anuradha Raghunathan เรียบเรียง: นวตา สันติวัฒนา

Update : 09 กันยายน 2559

View : 1,180


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,131

PEOPLE

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่...

Update : 07 มีนาคม 2559

View : 1,001

PEOPLE

คิดเพื่อภูมิภาค

Update : 02 พฤศจิกายน 2558

View : 1,059

PEOPLE

ทายาทเศรษฐีโลก ไม่อื้อฉาวก็ดังได้

Update : 13 มิถุนายน 2557

View : 2,048

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย